+36 30 kattintson kattintson 1138 Budapest, Turbina utca 6.

Adatkezelési tájékoztató

I. Az Adatkezelő

Személyes adatait, Dentortho Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

Adatkezelő:

 • Név: Dentortho Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű Társaság
 • Székhely: 1138 Budapest, Turbina utca 6. fszt. 1.
 • Törvényes képviselő: Dr. Miskolczi Dóra ügyvezető
 • Adószám: 25311981-24-1
 • Cégjegyzékszám: 0109282950
 • Kapcsolattartó: Dr. Miskolczi Dóra
 • E-mail: info@dentortho.hu  
 • Adatvédelmi munkatárs: Dr. Miskolczi Dóra
 • E-mail: info@dentortho.hu

 

II. Az Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya, módosítása

Adatkezelő, mint a www.dentortho.hu  weboldal (a továbbiakban. Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalra látogatók, és a Weboldalon szolgáltatást igénybe vevők (a továbbiakban együttesen: érintettek) adatainak a Weboldal üzemeltetésének és a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának keretében végzett kezelésére vonatkozó tájékoztatását.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk
eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a vállalkozás honlapján, vagy az érintett személy kérésére, meg kell küldeni. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, és harmadik félnek személyes adatokat csak az érintett hozzájárulásával adunk át.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési tájékoztatót részben vagy egészben
bármikor módosítsa. Az Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg az Adatkezelő a Weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Adatkezelési tájékoztatót módosítja. Jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételének napja: 2021. szeptember 02. napja.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@dentortho.hu címen, és személyes adatok törlését is az info@dentortho.hu címen lehet kérni.

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.dentortho.hu Weboldal látogatóit a Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az Adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

III. Értelmező fogalmak (infotv. 3. §)

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy egy, vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;


 

IV. Alapelvek (Infotv. 4. §)

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

 A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

 

V. Az adatkezelés jogalapjai 

(Rendelet 6.cikk (1) bekezdés, Infotv.5. § (1) bekezdés, Elker tv.13/A § (1)-(5) bekezdései, a 2008. évi XLVIII tv. 6. § (1) bek.)

Rendelet 6. cikk (1): A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Infotv. 5.§ (1) bekezdés: Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,

b) az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,

c) az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy

d) az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker tv.) 13/A. § (1)-(5) bekezdései alapján:

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

évi XLVIII tv. 6. § (1) bek.

§ (1) Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.
 

VI. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).
 

VII. Az érintettek egyes jogainak érvényesülése

VII.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

VII.1.1. Az Adatkezelők, és az adatfeldolgozók megnevezése

Az Adatkezelő megnevezése: (lásd: I. pont)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
(Rendelet 4. cikk 8., valamint lásd: III.16. pont). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Az Adatkezelő IT szolgáltatója 

Az Adatkezelők a Weboldal fenntartásához és kezeléséhez külső szolgáltatást vesznek igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, webáruház felület működtetése) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésük tartamáig - kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat. Az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása a szerveren;

 

 • Cégnév: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.
 • Székhely: Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin, D02 AY86 Ireland
 • Web: www.wordpress.com/business
 • Adatvédelmi tájékoztató: https://automattic.com/privacy/ (Angol)

 

A www.dentortho.hu weboldal használata során lehetséges további adatfeldolgozók megnevezése:

 

 • Google Analytics: www.googleanalytics.com GDPR: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision (általa végzett művelet: webanalitika)
 • Divi https://www.elegantthemes.com/ GDPR: https://www.elegantthemes.com/policy/privacy/ (általa végzett tevékenység: weboldalépítés)
 • WordPress: www.wordpress.com GDPR: https://automattic.com/privacy/ (általa végzett tevékenység: weboldalépítés)

 

VII.1.2. Az egyes adatkezelések

 

ÜZENET KÜLDÉS/IDŐPONTFOGLALÁS

Kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelés célja:

 • Név
 • Azonosítás 
 • E-mail cím
 • Kapcsolattartás, időpont foglalása
 • Telefonszám
 • Kapcsolattartás, időpont foglalása
 • Kezelés időpontja
 • Időpont foglalása
 • Probléma rövid leírása
 • Szerződés teljesítése

 

Érintettek köre: A Weboldalon üzenetet küldő valamennyi érintett.

Adatkezelés időtartama: Az ügy elintézésétől számított 1 évig, vagy az érintett törlési kérelmének beérkezéséig

Adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, és az Elker tv. 13/A. § (1) bekezdése:

Az érintett hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléshez. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés ajánlat adásához, és időpont foglalásához is szükséges. Amennyiben a személyes adatok megadása elmarad, nem tudjuk felvenni az érintettel a kapcsolatot és nem tudunk részére személyre szabott ajánlatot adni.

Az Elker tv. 13/A. § (1) bekezdése alapján: a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

VII.1.3. Süti – Cookie kezelése

A jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban: cookie) www.dentortho.hu mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A Weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásomat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott Weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon Weboldal saját szabályzatát is.

 

A cookie / süti

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapunkon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a Weboldalon. A cookie-k, sütik törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

 

Mi a cookie-k célja?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

 

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

 

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

 

Milyen cookie-t használunk?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákatt is alkalmazunk.

 

Munkameneti/Átmeneti cookie:

ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

 

Tárolt/Állandó cookie:

ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket.

 

Analitika/Elemzés:

ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:

lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Reklám:

ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

 

Hogyan történik a Cookie-k kezelése?

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében, vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve, ha kijelentkezett a fiókból. Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a következők megkönnyítésére használunk cookie-kat:

 • levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása
 • a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés
 • további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a bejelentkezés-jóváhagyások
 • kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása
 • az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése és értelmezése (a társvállalkozásaink vagy partnereink, vagy nevében megjelenített hirdetéseket is beleértve)
 • elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásainkkal, valamint hirdetőink és partnereink weboldalaival érintkezésbe lépnek.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a Webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

 

VII.2. A hozzáféréshez való jog (Infotv. 16. §)

(1) A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében az érintettet kérelmére az adatkezelő tájékoztatja arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli-e.

(2) Ha az érintett személyes adatait az adatkezelő vagy a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó kezeli, az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett általa és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatait, és közli vele

a) a kezelt személyes adatok forrását,

b) az adatkezelés célját és jogalapját,

c) a kezelt személyes adatok körét,

d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket - körét,

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait,

f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényét és

h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatásait és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

(3) Az érintett hozzáféréshez való jogának érvényesítését az adatkezelő az elérni kívánt céllal arányosan korlátozhatja vagy megtagadhatja, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges a 16. § (3) bekezdés a) -f) pontjában meghatározott valamely érdek biztosításához.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedés alkalmazása esetén az adatkezelő írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintettet

a) a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésére bocsátása a 16. § (3) bekezdés a) -f) pontjában meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

 

VII.3. A helyesbítéshez való jog (infotv. 18. §)

(1) A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen az érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

(2) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség alól az adatkezelő, ha

a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésére, vagy

b) az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

(3) Ha az adatkezelő az (1) bekezdésben meghatározottak szerint az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította.

 

VII.4. Korlátozáshoz való jog (Infotv 19. §)

(1) Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő a (2) bekezdésben meghatározott adatkezelési műveletekre korlátozza az adatkezelést,

a) ha az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,

b) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de a 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig.

(2) Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatkezelési korlátozás megszüntetése esetén az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

 

VII.5. Törléshez való jog (Infotv. 20. §)

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) a 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,

ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

d) a 19. § (1) bekezdés b) -d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

Jogorvoslat (infotv. 22. §)

Jogainak érvényesítése érdekében az érintett

a) a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő a IV. pontban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 23. §)

(1) Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak - így különösen a 2. § (3) bekezdésének hatálya alá tartozó adatkezelések esetén a 4. § (1) -(4a) bekezdésben meghatározott alapvető követelményeknek - megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani.

(3) A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,

b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve

c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására

kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

(6) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő, illetve adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha az ítélet személyek széles körét érinti, ha az alperes adatkezelő, illetve adatfeldolgozó közfeladatot ellátó szerv, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

Kártérítés és sérelemdíj(Infotv. 24. §)

(1) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

(2) Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett, az adatkezelőtől, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

(3) Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(4) Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el.

(5) Az adatkezelő és az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó, továbbá a közös adatkezelők és az általuk megbízott vagy rendelkezésük alapján eljáró adatfeldolgozók a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével okozott

a) kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek, valamint

b) személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat egyetemlegesen kötelesek megfizetni az érintettnek.

(6) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Adatbiztonság (Infotv. 25/I. §)

(1) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

(3) Az adatkezelő és tevékenységi körében az adatfeldolgozó az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel biztosítja

a) az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását,

b) az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozását,

c) az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

d) az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozását,

e) azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f) azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,

g) azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,

h) a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását,

i) azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint

j) azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

Szakmai cikkeink

Ismerje meg legújabb híreinket és olvasson hasznos fogászati tanácsainkról, tippjeinkről!

Fogkőeltávolítás

Fogkő eltávolítás Budapest

Fogkőeltávolítás Budapest – a megkövesedett lepedék eltávolítása Minden egyes fogmosást követően – amikoris eltávolítjuk a lepedéket a fogainkról – újraindul a lepedékképződés. Bármennyire is mosunk azonban alaposan fogat, aligha minden szennyeződést el tudunk távolítani szakember segítsége nélkül. A megmaradó lepedékek idővel megkövesednek, s ezekből alakul ki a fogkő. A fogkő eltávolítás rendszeresen azért fontos, mert a lepedékek megmaradása hozzájárul a fogak és az íny állapotának romlásához. Fogkő eltávolítás Budapest – következmények fogkő eltávolítás hiányában A legtöbben hajlamosak csak akkor fogorvoshoz látogatni, ha már vészhelyzet állt elő és kínzó fájdalomtól szenvednek. Ennek a fájdalomnak a kialakulása azonban megelőzhető annyival, hogy rendszeresen gondoskodunk a lepedékek eltávolításáról. Ebben a fogmosáson túl a fogselymezés, illetve a rendszeres fogkőeltávolítás lehet a kulcs. Ha erre nem fordítunk elegendő figyelmet, akkor nem csak fogaink gyulladt állapota és fájdalma léphet fel, de könnyedén el is veszíthetjük azokat. Fogkő eltávolítás Budapest – a fogkő eltávolítás ajánlott gyakorisága És, hogy mi az a rendszer, amit a fogkő eltávolítás esetében érdemes bevezetnünk életünkbe? A fogkőleszedést ugyanolyan gyakorisággal érdemes megejtenünk, mint a rendszeres fogászati konzultációt. Ennek értelmében tehát legalább évente, de inkább félévente érdemes felkeresnünk fogorvosunkat és a segítségét kérnünk fogkő eltávolításában Budapesten. Hogyan zajlik a fogkőeltávolítás Budapesten, a Dentortho rendelőjében? Ha hozzánk érkezik fogkő eltávolításra Budapesten, akkor a kezelés első lépéseként egy rendkívül finom, felületi érzéstelenítő zselével kenjük be fogait.  Néhány perc várakozás után, ha az érzéstelenítő megtette hatását, megkezdjük a fogkő eltávolítását egy ultrahangos depurátor segítségével. Ez az eljárás elsősorban  a nagyobb fogkövek eltávolítását célozza meg. Ezt követően homokfúvás segítségével alaposan megtisztítjuk a fogak felszínét a diffúz elszíneződésektől. A folyamat befejezéseként egy gyengéd fogselymezés, illetve polírozás következik majd, hogy fogai újra ragyogó állapotba kerüljenek. Minden kezelésünk egy beszélgetéssel ér végét, melyen célunk a kedves páciens szájhigiénés szokásainak tökéletesítése. Ennek során instruálást és útmutatást kaphat annak érdekében, hogy fogait a leghatékonyabban tudja tisztán tartani a fogkőeltávolítás Budapesten kezelést követőleg. Ki végzi a fogkőeltávolítást budapesti rendelőnkben? A Dentortho-nál a fogkőeltávolítást Budapesten minden esetben dentálhigiénikus kollégáink végzik, akik a lehető legnagyobb szakértelemmel látják majd el. A fogkőeltávolítás Budapest következményei A fogkőeltávolítás Budapesten eredményeként garantáltan frissebbnek és üdébbnek érzi majd magát, hiszen fogai felülete nem csak láthatóan, de érezhetően is simábbak, ragyogóbbak lesznek, mely által sokkalta bátrabban mosolyoghat majd.  
Dentálhigiénia árak fogkő leszedés

Dentálhigiénia árak

Dentálhigiénia árak – Milyen kezelésekről beszélhetünk?   A dentálhigiéniai kezelések olyan fogászati eljárások, amelyek a fogak egészségének megőrzését a fertőzések elkerülését és a fogak szépségének megőrzését teszik lehetővé a szájüregben. Ezeket a kezeléseket kizárólag fogorvos vagy kifejezetten erre szakosodott dentálhigiénikusok végezhetik, a dentálhigiénia árak pedig a kezelések összetettségétől változhatnak. De milyen kezelések is tartoznak pontosan a dentálhigiéniai kezelések közé? Általában fogászati megelőző kezelésekről beszélhetünk, ha a dentálhigiéniát említjük, így az olyan kezelések mint a fogkőeltávolítás, a fogtisztítás, íny- és tasakkezelés is mind ide sorolhatóak. A kezelések során a dentálhigiénikus mindig bemutatja a páciens számára a helyes fogápolási technikákat és egyénre szabott tanácsokkal is segítik a fogak egészségének megőrzését.   Személyre szabott kezelés felállításáért kérjen időpontot ITT fogorvosainkról, a dentálhigiénia árakról pedig bővebben az ÁRAINK menüpont alatt tájékozódhat! Dentálhigiénia árak tekintetében a fogorvosaink tudnak pontos árszabást ajánlani a személyes konzultációt követően.     Dentálhigiénia árak – Fogkő eltávolítás   A dentálhigiéniai kezelések leggyakoribb eljárása a fogkő eltávolítás, ugyanis a fogkő számos kellemetlenséget okoz, mint például az ínygyulladás, ínyvérzés vagy akár a szájszag, de különböző fogágy betegségek okozója is lehet egyben, így mielőbbi eltávolítása fontos szájhigiéniai szempontból. A fogkő ráadásul esztétikailag is zavaró lehet. A fogkő eltávolításának gyakorisága függ az egyéni fogkőképződéstől, ugyanis van, aki hajlamosabb a fogkőre és van, akinél kevésbé van jelen. A dentálhigiénia árak legfőbb meghatározója tehát a fogkő eltávolítás.   Amennyiben Önnek is szüksége van fogkő eltávolításra, kérjen időpontot a dentálhigiéniás kezeléseinkre ITT.   Dentálhigiénia árak – Így zajlik a Dentorthonál a fogkő eltávolítás   Mivel egy idő után már nem elegendő az otthoni fogtisztítás, professzionális segítségre lesz szükségünk a megbúvó lepedék és a fogkő eltávolítására. De mi történik pontosan egy fogkő eltávolítási kezelésen?   1.    Először egy finom felületi érzéstelenítő zselével bekenjük az ínyt. 2.    Néhány perc várakozás után egy ultrahangos depurátorral eltávolítjuk a nagyobb fogköveket, majd homokfúvóval alaposan megtisztítjuk a fogak felszínét a diffúz elszíneződésektől. 3.    A végén gyengéden fogselymezünk, majd polírozunk. Minden kezelésünk egy beszélgetéssel ér véget, amikor a páciens szájhigiéniás szokásait tökéletesítjük. Egy ilyen dentálhigiéniai kezelés után frissebbnek, üdébbnek érezheti magát és mosolyát. Érdeklődjön fogorvosinknál a dentálhigiéniás kezelésekről és a dentálhigiénia árakról, ők pedig egy személyre szabott kezelési folyamatot állítanak össze az Ön számára, hogy mosolya ne csak szép, de egészséges is maradhasson!    Az időpontkérő űrlapunkat ITT érheti el!  
rossz fogak

Mitől romlik el a fog? – 10 gyakori probléma, ami fogszuvasodást okoz

Mitől romlik el a fog? – A Fogszuvasodás gyakori okai   A fogszuvasodás a világ leggyakoribb egészségügyi problémái közé tartozik. Különösen gyakoriak gyermekeknél, tinédzsereknél, de az idősebb felnőtteknél is. De fogszuvasodása bárkinek lehet, akinek vannak fogai, akár még egy csecsemőnek is.   Ha a fogszuvasodást nem kezelik, a lyukak nagyobbak lesznek, és a fogak mélyebb rétegeit is érintik. Súlyos fogfájáshoz, fertőzéshez és fogvesztéshez is vezethetnek. A rendszeres fogorvosi látogatások, valamint a megfelelő fogmosási és fogselyemhasználati szokások a legjobb védelmet nyújtják a fogszuvasodás ellen, így ne felejtsen el időpontot kérni ITT klinikánkra, ha bármelyik tünetet is észlelné a lentebb felsoroltak közül.     Fogszuvasodás tünetei   A fogszuvasodás jelei és tünetei kiterjedésüktől és elhelyezkedésüktől függően változnak. Amikor egy üreg csak most jelent meg, előfordulhat, hogy egyáltalán nincsenek tünetei. Ahogy a lyuk egyre nagyobb, olyan jeleket és tüneteket okozhat, mint például:   Fogfájás, spontán belenyilalló fájdalom, amely nyilvánvaló ok nélkül jelentkezik A fogak érzékenysége Enyhe vagy éles fájdalom édes, meleg vagy hideg étel fogyasztása vagy ivás közben Látható lyukak vagy gödrök a fogaiban Barna, fekete vagy fehér foltosodás a fog felületén Fájdalom harapáskor   Ne várja ki a súlyosabb tüneteket, keresse fel szakorvosainkat már a kezdeti tünetek jelentkezésekor! Töltse ki időpontkérő űrlapunkat ITT!   Mikor kell fogorvoshoz fordulni?   Lehet, hogy nem rendelkezik tünetekkel, ezért is fontos a rendszeres fogászati ellenőrzés és fogtisztítás, még akkor is, ha látszólag egészségesek fogaink. Ha azonban fog- vagy szájfájdalmat tapasztal, a lehető leghamarabb keresse fel fogorvosainkat!     Mitől romlik el a fog? – 10 gyakori ok   A fogszuvasodás a következőképp alakul ki:   Mindennapi étkezésink során lepedék keletkezik fogainkon, mivel az el nem távolított sok cukor és keményítő a baktériumok elterjedéséért felelnek. A fogakon maradó lepedék idővel az ínyvonal alatt vagy fölött fogkővé keményedhet. A fogkő megnehezíti a lepedék eltávolítását és egyfajta pajzsot hoz létre a baktériumok számára.   A lepedékben található savak eltávolítják az ásványi anyagokat a fog kemény, külső zománcából. Ez az erózió apró nyílásokat vagy lyukakat okoz a zománcban - az üregek első szakaszában. Miután a zománc területei elhasználódtak, a baktériumok és a sav elérhetik a fogak következő rétegét, az úgynevezett dentint. Ez a réteg puhább, mint a zománc, és kevésbé ellenáll a savnak. A dentin közvetlen összekapcsolódásban van a fog idegeivel, ami pedig majd az érzékenységet okkozza.   Ahogy a fogszuvasodás kialakul, a baktériumok és a sav folytatják útjukat a fogakon keresztül, az idegeket és ereket tartalmazó belső foganyag (pulpa) mellett mozogva. Mivel duzzanat nem tud kialakulni a fog belsejében, ezért az ideg összehúzódik, ami fájdalmat okoz. A kellemetlen érzés pedig a foggyökereken keresztül a csontig is kiterjedhet.     A 10 leggyakoribb fogszuvasodást okozó tényező: 1.    A fogak elhelyezkedése A szuvasodás leggyakrabban a hátsó fogakban fordul elő (őrlőfogak és premolárisok, azaz a kisőrlők). Mivel ezeknek a fogaknak nagyobb a felülete és több rajtuk a barázda ezért nagyobb eséllyel tapad meg rajtuk a lepedék, és nehezebb is őket tisztán tartani, mint a könnyen elérhető első fogakat. 2.    Bizonyos ételek és italok Azok az ételek, amelyek sokáig tapadnak a fogakhoz – mint például a tej, fagylalt, méz, cukor, szóda, szárított gyümölcsök, édességek, sütemények, keménycukorkák, száraz gabonafélék és chips – nagyobb valószínűséggel okoznak szuvasodást, mint más élelmiszerek, amelyeket a nyál könnyebben lemos. 3.    Gyakori nassolás Amennyiben egész nap során állandóan nassolunk és üdítőt kortyolgatunk, a fogainknak nem lesz ideje öntisztulni, és a szájbaktériumok könnyebben elterjednek. A szénsavas üdítők pedig folyamatos savas fürdőben áztatják fogainkat. 4.    Esti etetés csecsemőknél Az altatás előtti etetés, történjen akár tápszerrel, gyümölcslével vagy más cukortartalmú folyadékkal, károsíthatja a csecsemők fogait, ugyanis alvás közben órákig a fogaikon maradnak, táplálva a szuvasodást okozó baktériumokat. Hasonló károk keletkezhetnek, amikor a kisgyermekek ezekkel az italokkal megtöltött pohárból isznak. 5.    Nem megfelelő fogmosás Ha evés és ivás után nem tisztítja meg hamar a fogait, gyorsan lerakódik a lepedék, és megkezdődhetnek a szuvasodás első szakaszai. 6.    Nem kapnak elég fluoridot A fluorid, egy természetesen előforduló ásvány, segít megelőzni a fogszuvasodást, és még a fogak károsodásának legkorábbi stádiumait is visszafordítja. A fogakra gyakorolt előnyök miatt a fluorid fogkrémekben és a szájöblítőkben is gyakori összetevő. 7.    Idősödő kor Az idősebb felnőttek is nagyobb kockázatnak vannak kitéve. Idővel a fogak elhasználódhatnak, és az íny visszahúzódhat, így a fogak sebezhetőbbé válnak a szuvasodás ellen. Az idősebb felnőttek több olyan gyógyszert is használhatnak, amelyek csökkentik a nyáltermelést, növelve a fogszuvasodás kockázatát. 8.    Kopott tömések Az évek múlásával a fogtömések meggyengülhetnek, elkezdhetnek lebomlani vagy durva élek alakulhatnak ki. Ez lehetővé teszi a lepedék könnyebb felhalmozódását és megnehezíti az eltávolítását, így alattuk újra kialakulhat fogszuvasodás. 9.    Reflux A gyomorégés vagy a gastrooesophagealis reflux betegség (GERD) gyomorsav áramlását okozhatja a szájban (reflux), ami elhasználja a fogzománcot, és jelentős fogkárosodást okozhat. Ez a dentin nagyobb részét teszi ki a baktériumok támadásának, ami fogszuvasodást okoz. Ha ilyen problémája van, akkor azonban először a refluxot kell kezelni! 10.    Táplálkozási zavarok Az anorexia és a bulimia jelentős fogerózióhoz és fogszuvasodáshoz vezethet. Az ismételt hányásból (tisztításból) származó gyomorsav átmossa a fogakat, és elkezdi feloldani a zománcot. Az étkezési zavarok is zavarhatják a nyáltermelést.    
fogínygyulladás kezelése

A fogínygyulladás okai és kezelése

A fogínygyulladás gyakori fogászati probléma, és egyszerű tüneteit akár otthon is kezelhetjük, de enélkül súlyosabbá válhat a helyzet, amikor a fogorvosunk meglátogatása már szükségszerűvé válik. Az alábbi cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mi okozhat fogínygyulladást és a fogínygyulladás kezelése is bemutatásra kerül.   Gingivitis, azaz a fogyínygyulladásról pontosan  A fogínygyulladás a fogágybetegség nem destruktív típusa. Az emberek ezt általában ínybetegségnek nevezhetik. Az ínygyulladás az ínybetegség korai formája, és jellemzően enyhe tünetekkel jár. A fogínygyulladásnak két fő típusa van. A lepedék által kiváltott fogínygyulladás akkor fordul elő, amikor a lepedék felhalmozódása irritálja az ember ínyét, ami gyulladást, elszíneződést és fájdalmat okoz. Ezzel szemben a nem lepedék által kiváltott ínyelváltozások bakteriális, vírusos vagy gombás fertőzés következményei lehetnek. Az allergiás reakciók, betegségek és idegen testekre adott reakciók, mint például a fogsor, szintén okozhatják az ilyen típusú fogínygyulladást. A fogínygyulladás mindkét típusa periodontitissé (gyökérhártyagyulladás) fejlődhet, ha egy személy nem kezeli megfelelően. A periodontitis a fogínybetegség legsúlyosabb állapota, és további szövődményekhez, például fogak elvesztéséhez vezethet. Mindenképpen orvosi vagy fogászati kezelést igényel!   Ha a fogíny gyulladás bármely tünetét észleli magán, kérjen időpontot ITT fogorvosainkhoz, az űrlap kitöltésével, hogy megelőzhessük a fogínybetegség súlyosabb állapotait!     A fogínygyulladás fő okozója   A fogínygyulladás leggyakoribb oka a bakteriális lepedék felhalmozódása a fogak között és körül. A foglepedék egy biofilm, amely természetesen felhalmozódik a fogakon. A lepedék folyamatosan lerakódik a fogakon és a fogak körül is, amit ha nem távolítunk el megfelelően, irritálhatja a fogínyt, amitől az begyulladhat.   Ez a lepedék fogkővé keményedhet a fogíny közelében, a fogak tövénél. Ennek sárga-fehér színe van. A fogkő eltávolítását csak a fogorvosok végezhetik!   A lepedék és fogkő felhalmozódása olyan immunválaszokat válthat ki, amelyek az íny- vagy az ínyszövet begyulladásához vezetnek. Végül további szövődményeket is eredményezhet, beleértve a fogak elvesztését.   Kérjen időpontot fogkő eltávolításra fogorvosainkhoz ITT, hogy elkerülje a fogínygyulladást!     A fogínygyulladás egyéb okozói és a kockázati tényezők   Számos mögöttes körülmény és külső tényező növelheti a lepedékképződést vagy az ínygyulladás kockázatát.   Hormonváltozások: Ez a pubertás, a menopauza, a menstruációs ciklus és a terhesség alatt fordulhat elő. Az íny érzékenyebbé válhat, ami növeli a gyulladás kockázatát. Néhány betegség: A rák, a cukorbetegség és a HIV összefüggésbe hozható a fogínygyulladás magasabb kockázatával. Gyógyszerek: A nyáltermelést csökkentő gyógyszerek hatással lehetnek egy személy szájüregi egészségére. A Dilantin, az epilepszia elleni gyógyszer és az angina elleni gyógyszerek szintén a fogínyszövet rendellenes növekedését okozhatják, növelve a gyulladás kockázatát. Dohányzás: A rendszeres dohányzóknál gyakrabban alakul ki ínygyulladás, mint a nem dohányzóknál. Életkor: Az ínygyulladás kockázata az életkorral növekszik. Családi anamnézis: Azoknál, akiknek szülője vagy szülei ínygyulladásban szenvedtek, nagyobb a kockázata annak kialakulásának.   A fogínygyulladás tünetei Az ínygyulladás jelei és tünetei a következők lehetnek: •    bevörösödött ínyek •    érzékeny fogíny, amely érintésre fájdalmas lehet •    fogínyvérzés fogmosás vagy fogselyem használata közben •    halitosis vagy rossz lehelet •    visszahúzódó íny •    meglazult íny   Az ínygyulladás enyhe eseteiben azonban előfordulhat, hogy nincs kellemetlen érzés vagy észrevehető tünetek. Amennyiben viszont bármely fenti tünetet észleli, kérjen időpontot mielőbb rendelőnkbe, hogy segíthessünk a fogínygyulladás megszüntetésében!   A fogínygyulladás kezelése szakértelemmel A fogorvos vagy a szájhigiénikus ellenőrzi a tüneteket, mint például a lepedék és a fogkő megjelenése a szájüregben. Elrendelhetnek teszteket is a parodontitis jeleinek ellenőrzésére. Ez történhet röntgennel vagy parodontális szondával, olyan műszerrel, amely méri a fog körüli lepedék mennyiségét.   Kezelés Ha a diagnózis korán megtörtént, és a kezelés azonnali és megfelelő, akár otthon is lehetősége van kezelni a fogínygyulladást, megfelelő szájhigiéniával. Ha azonban a tünetek nem szűnnek meg, vagy az állapot befolyásolja életminőségét, érdemes szakember segítségét kérni. A kezelés gyakran magába foglalja a fogorvos által végzett ellátást és a páciens által otthon végzett nyomon követési eljárásokat.   Professzionális fogászati ellátás fogínygyulladás esetén Kezdetben polírozást végzünk fogain, így el tudjuk távolítani a felesleges lepedéket és a fogkövet. Ez kényelmetlen lehet, különösen akkor, ha a fogkő nagy kiterjedésű vagy az íny érzékeny. Miután megtisztítottuk fogait, elmagyarázzuk a szájhigiénia fontosságát, valamint a hatékony fogmosást és fogselyem használatát. A páciens fogianak állapotától függően javaslunk utólagos találkozót az érintett lepedék és fogkő megfigyelésére. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan észrevegyük és kezeljük a fogkő kiújulását. A sérült fogak kezelése is hozzájárul az egészséges szájhigiéniához. Egyes fogászati problémák, mint például a görbe fogak, a rosszul felszerelt koronák vagy hidak, megnehezíthetik a lepedék és a fogkő megfelelő eltávolítását. Az ínyt is irritálhatják.   Fogínygyulladás megelőzése A fogínygyulladás megelőzhető otthon is rendszeres, jó szájhigiénia gyakorlásával. Ebbe beletartozik: •    naponta legalább kétszeri fogmosás •    fogselyem használata naponta legalább egyszer •    rendszeres szájvíz használat   Fogínygyulladás szövődményei Az ínygyulladás kezelésével és a fogorvosi utasítások betartásával általában megelőzheti a szövődményeket. Az ínybetegség azonban tovább terjedhet, és befolyásolhatja a szöveteket, fogakat és csontokat, ha nem kezelik időben vagy megfelelően.   A szövődmények a következők lehetnek: •    tályog vagy fertőzés a fogínyben vagy az állcsontban •    parodontitis – egy súlyosabb állapot, amely csont- és fogvesztéshez vezethet •    visszatérő ínygyulladás •    “árokszáj”, ahol a bakteriális fertőzés az íny fekélyesedéséhez vezet   Ha Ön is szeretné megelőzni a fogínygyulladást vagy más fogínybetegségeket, akkor keresse fel mielőbb rendelőnket és kérjen időpontot egy állapotfelmérésre!
dentál higiénia

Dentálhigiénia Budapest - Mit is takar pontosan a dentálhigiénia?

Dentálhigiénia Budapesten A szájüregi jólét életünk minden részét érinti, azonban gyakran alábecsüljük, pedig az általános egészségi állapot kulcsfontosságú mutatója.  Ha minden reggel és este fogat mosunk, még nem biztos, hogy minden szükséges lépést megtettünk szájhigiéniánk érdekében. Valójában még egy szokásos dentálhigiénás rutin követése alatt is kialakulhat fogászati probléma, főleg ha néhány helytelen szokással is együtt élünk. Ha megérti a megfelelő fogmosási eljárásokat és a megfelelő eszközök használatának technikáit, biztosíthatja, hogy a fogsor egésze biztonságban legyen, miközben egyre gondosabb tisztításra törekszik. A megfelelő szájüregi jóléthez a fogászati kezelések is szükségesek, így a dentálhigiénia budapesti klinikánkon az egyik legalappillére legyen szája egészsége érdekében.  Amennyiben szeretné fenntartani fogai és szája egészségét, kérjen időpontot most dentálhigiéniai kezelésre rendelőnkbe online!   Dentálhigiénia Budapest – A megfelelő dentálhigiénia jelentősége Az emberi test bonyolult rendszerében minden szervünk kapcsolódásban áll egymással, vagyis a testünk felépítésének módja miatt a test egy-egy zónája hatással lehet a test különböző szerveire és rendszereire. A rossz szájtisztaság például olyan problémák okozója lehet, mint a cukorbetegség, a koszorúér-betegség és más egészségügyi problémák.   Ezen egészségügyi problémák elkerülése érdekében fontos a megfelelő dentálhigiénia gyakorlása. A szokásos fogorvosi látogatások ezért nagyon fontosak, kezeléseink között a dentálhigiénia Budapesten található klinikánkon mindig elsődleges. A rutinszerű fogmosás, fogselyem használata és annak megfigyelése, hogy mit eszünk, kivételesen jelentős előrelépést jelentenek a fogászati betegségek megelőzésében és az egészség megőrzésében a szakorvos látogatása mellett.   A jó dentálhigiénia általában jó közérzetet jelent. A fogászati problémák, például a fogszuvasodás vagy az ínybetegség ronthatják a megfelelő étkezési és beszédképességet, fájdalmat és rossz leheletet okozhatnak. A jó dentálhigiénia betartása igen fontos, azon az alapon, hogy megelőzheti az ilyen típusú szájfertőzéseket és fogászati problémákat, ezért játszik fontos szerepet a dentálhigiénia Budapesti Dentortho Klinikánkon. Íme néhány egyszerű tipp, amelyeket fontosnak tartunk dentálhigiénia Budapest kezeléseken, amelyek segítenek megőrizni a csillogó fogakat a legjobb állapotukban.   Megfelelő fogmosási technika – Tippek dentálhigiénia Budapest A fogkefével végzett gyors tisztítás nem elegendő ahhoz, hogy fogai tiszták és egészségesek maradjanak. Szánjon legalább 2 percet a fogmosásra, hogy a száj minden része megtisztuljon – minden fogon belül, kívül és a rágófelületen. A legfontosabb az, hogy a fogkefe sörtéit közvetlenül az íny vonala felé irányítsa, mivel ez az a hely, ahol a lepedék növekedni kezd. Ezt követően mozgassa a fogkefét körkörös mozdulatokkal, ami eltávolítja a fogínyről a lehető legtöbb lepedéket.   A megfelelő eszközök kiválasztása – Tippek dentálhigiénia Budpest Elengedhetetlen, hogy megfelelő sörtéjű fogkefét használjuk, hogy megtisztítsuk az őrlőfogak réseit, ahol a táplálékrészecskék összegyűlnek, és lepedéket hoznak létre. A kézi és elektromos fogkefék egyformán hatékonyak a fogak tisztításában és az ételmaradékok eltávolításában a rejtett területeken is. A fluortartalmú fogkrém választása szintén nagyon fontos a fogmosáshoz.   Fogselyem megfelelő használata – Tippek Dentálhigiénia Budapest A fogselymet megfelelően kell használni úgy, hogy a fogak közé érve valóban elérje a rejtett sarkokban megrekedt baktériumokat. Használjon el akár 40 centi hosszú fogselymet, amely lehetővé teszi, hogy minden egyes réshez tiszta fogselymet használjon anélkül, hogy az imént eltávolított mikroszkopikus organizmusokat visszahelyezné. Ne feledje, hogy a fogselyemnek olyan mozdulattal kell dörzsölnie a fogakat, hogy előre vagy fordított „C” alakú legyen, és a fogselymet minden fogra hajtsa.   Dentálhigiénia csecsemők, kiskorúak és gyermekek számára A csecsemők fogai az első fél év körül kezdenek nőni, mégis kulcsfontosságú, hogy az újszülöttek szájápolását még az első fog megjelenése előtt elkezdjük. Az erős ínyből egészséges, tiszta fogak születnek. Ahogy a kisgyermekek nőnek, az alapos, mindennapos fogtisztítási rutin kulcsfontosságú a fogak és az íny tisztán és egészségesen tartásában. Ahogy a gyerekek felnőnek, a szájtisztasági szokásaik is velük együtt fejlődjenek. A gyerekeknek 3 éves korukra minden csecsemőfoguk megvan, ezeket elsődleges fogaknak nevezik. A gyerekek tejfogai 6 éves koruk körül kezdenek elveszni; ez az a pont, amikor a maradandó fogak növekedni kezdenek. A csecsemőfogak közötti rések előkészítik a maradandó fogakat. Ha fogkő eltávolításra vagy más dentálhigiéniai kezelésre lenne szüksége, kérjen időpontot fogorvosainkhoz ITT, akik állnak rendekezése!  
dentálhigiéniai kezelések

Dentálhigiéniai kezelések

Mit nevezhetünk dentálhigiéniai kezelésnek? A dentálhigiéniai kezelés mindenféle olyan eljárást tartalmaz, amely a szájüreg tisztaságát biztosítja a fogak épségének megőrzése és a fertőzések megelőzése érdekében. Ezeket a kezeléseket fogorvos vagy dentálhigiénikus végezheti.   Miért fontosak a dentálhigiéniai kezelések? Szájunk egészségének, mosolyunk szépségének megőrzése érdekében fontos a fogak otthoni megfelelő ápolása és a dentálhigiéniai kezelések is. A professzionális dentálhigiéniai kezelések speciálisan képzett higiénikusok végzik. A kezelések során a foghigiénikus teljesen eltávolítja a lepedéket és a fogkövet, és tanácsot ad arról, hogyan gondoskodhat a legjobban fogászati higiéniájáról. A lepedék lerakódása közvetlenül a fogmosás után kezdődik. Ha a lepedéket nem távolítják el, akkor fogkővé alakul, amelyet otthoni módszerekkel nem lehet eltávolítani. A fogkő nem csak kozmetikai probléma, hanem súlyos fogágybetegségeket is előidézhet, ha nem távolítják el időben.   Előzze meg Ön is a fogászati problémákat és kérjen időpontot most dentálhigiéniai kezelésünkre, amelyet profi dentálhigiénikusunk végez el homokfúvó technikával!   Milyen módszereket alkalmazunk dentálhigiéniai kezelések során?   A dentálhigiéniai kezelések közül a legismertebb a fogkő eltávolítása. A fogkő számtalan kellemetlenséget okoz, a szájszagtól az ínyvérzésen át az ínygyulladásig, legrosszabb esetben pedig akár fogágy betegségeknek is lehet az okozója. Ráadásul esztétikailag is zavaró lehet. Évente egy-két alkalommal javasolt részt venni egy fogkő eltávolításban, de ez függ az egyéni fogkőképződéstől is. Egyesek hajlamosabbak a fogkőre, mert gyorsítják képződését a nyálban lévő összetevők, másoknál pedig kevésbe van jelen a fogkő. A tökéletes tisztaság két lépésben érhető el dentálhigiéniai kezelések során: fogkőeltávolítással és fogfehérítéssel. Fogkőeltávolítás (tisztítás) során eltávolíthatók a fogakról a durvább lepedéket és a nagyobb lerakódásokat. A fogfehérítés teljesen eltávolítja az elszíneződéseket. A professzionális dentál higiéniai kezelések azonban nem csak a fogkő eltávolítását jelentik. Emellett minden fogkő-megtartó tényezőt ki kell küszöbölnünk, így a dentalhigiénikus egyéni tanácsokkal látja el Önt és bemutatja a helyes fogápolási technikákat. A fogkőeltávolítás után a dentálhigiénikus puha sörtéjű kefével és speciális polírozó pasztával fényesíti a fogakat. Nehezen elérhető helyeken légpolírozót használnak, amely apró porszemcséket fúj a fogakhoz, hogy eltávolítsa az apró lerakódásokat. Ez sima felületet hoz létre, amely jobban ellenáll a lepedék képződésnek. Attól függően, hogy mennyire elszíneződöttek fogai és ínye, a beavatkozás körülbelül 20-40 percet vesz igénybe, és nem igényel semmilyen érzéstelenítést, mert ezek a módszerek teljesen fájdalommentesek. Önnél is időszerű a fogkő eltávolítása? Akkor jelentkezzen be most rendelőnkbe egyszerűen online!   Túl késő a dentálhigiéniai kezeléshez, ha már sárgák a fogai? Függetlenül attól, hogy fogai már sárgás árnyalatúak, vagy rendkívül érzékenyek a meleg vagy hideg ételekre és italokra, soha nem késő, hogy javítsa személyes fogápolási rutinját a dentálhigiéniai kezelésekkel.   Ezek a fogászati problémák előzhetőek meg dentálhigiéniai kezelésekkel A nem megfelelő szájápolás hiánya és a kialakult fogkő számos fogászati probléma okozója lehet. A fogkő következményeként a leggyakoribb fogászati problémák, amelyek előfordulhatnak – a fogszuvasodás, a fogínyvérzés, a fogágybetegség és a kellemetlen lehelet. Ezek a fogászati problémák tovább ronthatják fogaink állapotát, ha nem kezeljük időben, így akár súlyosabb szövődmények is kialakulhatnak, amit természetesen senki sem szeretne. A dentálhigiéniai kezelések éppen ezek megelőzésében lesz segítségére. Szakszerű dentálhigiénai kezeléseinkre jelentkezzen be most!
egészséges fogak

Fogaink egészségének fenntartása: Mire érdemes figyelni?

Fogaink egészségének fenntartása Sokan azt hiszik, hogy az elegendő számú fogmosás elegendő ahhoz, hogy megőrizzük fogaink egészségét, azonban ennél sokkal többre van szükségünk, ha sokáig szeretnénk fenntartani az egészséges állapotukat! Fogaink egészségének fenntartásához az alábbi dolgokra is érdemes odafigyelni!   1.    Finoman és rendszeresen használjuk a fogkefét! A minden étkezés utáni fogmosás mellett elengedhetetlen a megfelelő fogmosási mód betartása is. A túl erős fogmosás tönkreteheti a fogzománcot, ami fogérzékenységet és fogínyeróziót okozhat.   Válassza ki a megfelelő fogkefét. A puha sörtéjű fogkefe kíméletesebb a fogakhoz, mint a kemény sörtéjű kefe. Ne felejtse el háromhavonta cserélni a fogkefét, vagy amikor a sörték már kopottnak tűnnek.     2.    Rendszeresen járjon el fogászati ellenőrzésre! Az évente kétszeri fogászati ellenőrzés lehetővé teszi a fogorvosa számára, hogy ellenőrizze a fogszuvasodást, az ínybetegségeket és a rákos megbetegedéseket. Ezek a látogatások lehetőséget adnak a rendszeres szájtisztításra is – ezt a technikát a dentálhigiénikusok alkalmazzák a lepedék és a fogkő eltávolítására.   A Dentortho Fogászatra ezt egyszerűen, online is megteheti, ha IDE kattint és kitölti az időpontfoglaló űrlapunkat!   3.    Szokjon le a dohányzásról! A dohányzás a szervezetre gyakorolt egészségügyi kockázatokon kívül a szájüreg egészségére is hatással lehet. Úgy tűnik, hogy a dohányzó embereknek sárgák a fogaik és elszíneződött a nyelvük. A dohányzás lassíthatja a fogászati eljárások gyógyulását és rossz leheletet is okozhat.   4.    Korlátozza a cukros és keményítőtartalmú ételek fogyasztását! Ha édesszájú, fontolja meg a cukros ételek és italok csökkentését, vagy teljesen kerülje el a cukros finomságokat és a feldolgozott élelmiszereket. A feldolgozott élelmiszerek hozzáadott cukrot tartalmaznak, és gyakran olyan károsak lehetnek fogainkra nézve, mint a desszertek.   A keményítőtartalmú élelmiszerek, mint a rizs, keksz, tészta stb., egyszerű cukrokká bomlanak le, amelyeket a szájban lévő savtermelő baktériumok táplálnak. Az ilyen baktériumok által termelt sav erodálhatja a zománcot és szuvasodást okozhat.   A szakértők azt javasolják, hogy a cukros és keményítőtartalmú ételek elkerülése érdekében fogyasszunk több rostban gazdag gyümölcsöt és zöldséget. Ezek az ételek nem csak táplálják a testet, hanem megerősítik a fogakat is.   5.    Igyon több vizet, és kerülje az üdítőket! A magas cukortartalmú italok a hozzáadott cukor első számú forrásai a tipikus egészségtelen étrendben. A cukros italok, például a szénsavas üdítők, a gyümölcslevek és más feldolgozott vagy mesterséges italok fogyasztása növeli a fogszuvasodás kockázatát. Az étrendben hozzáadott cukor nemcsak a száj egészségére, hanem az egész szervezetére is veszélyt jelent.   6.    Használjon szájvizet! Naponta legalább kétszer szájvízzel történő öblítés teljessé teszi a szájhigiéniát. A szájvíz eltávolítja a lepedéket, és elpusztítja a baktériumokat a szájban, miközben védi fogait.   A szájvíz megfelelő kiöblítéséhez győződjön meg róla, hogy legalább 30 másodpercig öblöget a szájába, majd köpje ki. Legalább 30 percig tartózkodjon az evéstől és ivástól szájvíz használatát követően, hogy a szájvíz kifejthesse hatását, ezzel hozzájárulva a fogak egészségének fenntartásához!  
fogimplantátum

Fogbeültetés Budapest

Fogbeültetés Budapest – Hiányzó fogak pótlása szakértelemmel   Ha a hiányzó fogak pótlását választja, fogbeültetés budapesti rendelőnkben a következőképpen zajlik: fogorvosa javasolhat műfogakat, amelyeket az állcsontba fogászati implantátummal rögzítenek. Az eféle fogászati eljárások azonban mindig egyéni állapotfelméréssel egyeztethetőek, ezért kérjen időpontot fogorvosainkhoz, hogy az Önnek megfelelő kezeléseket állíthassák fel!   A fogászati implantátumok olyan mesterséges foggyökerek, amelyeket műtéti úton helyeznek be az állcsontba. Néhány hónap alatt az implantátumot körülvevő csont megnő, ami biztonságosan a helyén tartja. Ezután a pótfogakat fém csatlakozóval rögzítik az implantátumhoz, kitöltve a rést.     Fogbeültetés Budapest - A fogászati implantátumok típusai    A fogászati implantátumoknak két fő típusa van: •    Endostealis (a csontban):   Az endosteális implantátumok a fogászati implantátumok leggyakoribb típusai.  Általában kis csavarokra hasonlítanak. Az endosteális implantátumok testbiztos anyagokból, például titánból készülnek. Az endosteális implantátumokat műtéti úton mélyen az állcsontba helyezik be, ahol a foggyökerek helyét veszik át egy fogbeültetés budapesti rendelőnkben történő eljárása során. Egy implantátum egy vagy több fog rögzítésére használható.   •    Subperiostealis (a csonton) Ezt a típusú implantátumot akkor használják fogbeültetés Budapesti rendeléseink során, ha nincs elegendő egészséges állcsont az endosteális implantátum alátámasztásához. A szubperiosteális implantátumokat az íny alá helyezik be, de nem fúrják be az állcsontba. Inkább a csont fölé vagy a csontra helyezik őket.     Így zajlik egy fogbeültetés Budapesten, a Dentortho Fogászaton   A műtét idővonala és a felépülés   A fogbeültetési eljárások több lépést igényelnek körülbelül 3-9 hónapon keresztül. A kezelés befejezése előtt többféle fogászati szakember segítségére lehet szüksége, beleértve a parodontológust és a szájsebészt.   Kérjen időpontot a pontos kezelési eljárás felállítására online időpontfoglaló felületünkön!   A fogbeültetés Budapest egyik leggyakoribb rutin eljárása, amely során az első lépés a fogak, az íny és az állcsont állapotának felmérése. Ennek a kezdeti felmérésnek fontos része annak meghatározása, hogy elegendő-e az egészséges állkapocs az implantátum fenntartásához. Ha az állcsontja túl vékony vagy puha, csontátültetés vagy más eljárás javasolható a fogbeültetési folyamat megkezdése előtt. Az ínyének is mentesnek kell lennie a parodontális betegségtől. A fogászati implantátumok egy vagy több fog pótlására szolgálnak. A cserélni kívánt fogak száma meghatározza a várható beavatkozás típusát és terjedelmét a fogbeültetés Budapest eljárása során. A fogászati implantátum műtét általában ambuláns eljárás. Helyi érzéstelenítésben, szedációban vagy általános érzéstelenítésben végezhető. Szakorvosa előre tájékoztatja, hogy milyen típusú érzéstelenítésre lesz szüksége a fogbeültetés Budapesti szájsebészetén.     Fogbeültetés Budapest - Az implantátum behelyezése   Ha endostealis implantátuma van: A szájsebész bevágja az ínyt, feltárva az alatta lévő állcsontot. A csontba mélyen lyukakat fúrnak, ahová az implantátum oszlopot behelyezik. Választása esetén a lyuk fölé ideiglenes, kivehető fogsor kerülhet esztétikai célból, amíg a maradandó fogat az implantátumhoz rögzíteni nem lehet.   Ha subperiostealis implantátuma van, az állcsontját nem fúrják meg, és az implantátum oszlopot a csontra vagy a csont fölé helyezik.   Függetlenül attól, hogy milyen típusú implantátumot kap, később kellemetlen érzést és duzzanatot fog érezni a fogbeültetést követően. Ez több napig is eltarthat. A legtöbb ember úgy találja, hogy a fogimplantátum beültetése utáni napon folytathatja napi tevékenységét.     Fogbeültetés Budapest – Az Osseointegráció ideje   A fogászati implantátum behelyezése után 2-6 hónapig tart, mire elegendő új csontnövekedés következik be a csavar körül. Ezt a folyamatot osseointegrációnak nevezik, ami azt jelenti, hogy „egyesülés a csonttal”. Az osseointegráció során a természetes állcsont megerősödik és megnő a fogászati implantátum körül. Ez szilárdan a helyén tartja, így a műfog gyökérként is funkcionálhat.   A műcsonk elhelyezése fogbeültetés során   Az implantátumhoz tipikusan egy fém hosszabbítást adnak, amelyet műcsonknak neveznek. Ezt meg lehet tenni az első eljárás során vagy egy második kisebb beavatkozás során helyi érzéstelenítés mellett. A műcsonkok a pótfog és az implantátum összekapcsolására szolgálnak. Ha egy második eljárás során műcsonkot adnak hozzá, a sebésznek bemetszést kell végeznie, ha az ínyszövet az implantátumra nőtt. Ennek az az oka, hogy az implantátum behelyezése után egy gyógyító sapkát helyeznek az implantátum fölé. Bár ezt az implantátum védelmére használják, általában megakadályozza, hogy szövetek növekedjenek rajta. A második eljárás során eltávolítják a gyógyító sapkát, és a műcsonkot rácsavarják a fogászati implantátumra. Az ínyszövet ezután körvonalazódik a műcsonk körül. Több hétig tarthat a gyógyulás.     Hogyan helyezik el véglegesen a fogat fogbeültetés során?   Ha a gyógyulás befejeződött, fogorvosa lenyomatot vesz a fogakról, hogy az állandó pótfogat megfelelővé alakíthassa. Ezek rögzíthetők vagy eltávolíthatók. Ha kivehető fogat választ, akkor azt egy fém keretre rögzítik, és a műcsonkhoz rögzítik. Ez a fajta fog eltávolítható otthon a napi tisztításhoz. Ha a fix fogat választja, azt tartósan rögzítik vagy csavarozzák a műcsonkra. Új fogai természetes megjelenésűek és érezhetőek lesznek. Napi fogmosással és fogselymezéssel ápolni kell őket. A tisztításukhoz nincs szükség speciális anyagokra. Ugyanúgy kezelheti őket, mint természetes fogait.   Minden betegünk számára egyénre szabott kezelést kínálunk, de fogbeültetés budapesti rendelőnkben végzett esetleges eljárásainak árairól bővebben ITT találhat információt!  
fogérzékenység

Fogérzékenység: Hogyan tegyünk ellene?

Miért olyan érzékenyek a fogaim? Érzett már fájdalmat vagy kényelmetlenséget egy falat fagylalt vagy egy kanál forró leves után? Ha igen, nincsen ezzel egyedül. Míg a meleg vagy hideg ételek okozta fájdalom a lyukasfog jele lehet, az érzékeny fogakkal rendelkező embereknél is gyakori ez a tünet.   A fogérzékenység vagy „dentin-túlérzékenység” pontosan az, aminek hangzik: fájdalom vagy kellemetlen érzés a fogakban bizonyos ingerekre adott válaszként, például meleg vagy hideg hőmérsékletre.   Ez lehet átmeneti vagy krónikus probléma, és érinthet egy fogat, több fogat vagy az összes fogat egyetlen fogsorban. Ennek számos oka lehet, de az érzékeny fogak többsége könnyen kezelhető a szájhigiénés rend megváltoztatásával.   Az érzékeny fogak tünetei Az érzékeny fogakkal rendelkező emberek fájdalmat vagy kényelmetlenséget tapasztalhatnak bizonyos kiváltó tényezők hatására. Ezt a fájdalmat az érintett fogak gyökerénél érezheti. A leggyakoribb triggerek a következők:   •    forró ételek és italok •    hideg ételek és italok •    hideg levegő •    édes ételek és italok •    savas ételek és italok •    hideg víz, különösen a rutin fogászati tisztítások során •    tisztítás vagy fogselyem •    alkohol alapú szájöblítők   A tünetei nyilvánvaló ok nélkül idővel újra jelentkezhetnek és elmúlhatnak. Az enyhétől az intenzívig terjedhet a fájdalom.   Mi okozza az érzékeny fogakat?   Néhány embernek természetesen érzékenyebb a foga, mint másoknak, mivel vékonyabb a zománcuk. A zománc a fog külső rétege, amely védi azt. Sok esetben a fogzománc lekophat:   •    tisztítás túl kemény sörte használatával, •    fogcsikorgatással az éjszaka, •    rendszeres savas ételek és italok fogyasztásával.   Néha más körülmények is vezethetnek a fogak érzékenységéhez. A gastrooesophagealis reflux (GERD) például sav áramlását okozhatja a gyomorból és a nyelőcsőből, és idővel elhasználhatja a fogakat. A gyakori hányást okozó állapotok – beleértve a gasztroparézist és a bulimia – is okozhatják a sav elhasználódását a zománcban.   Ezekben az esetekben az íny recessziója a fog egyes részeit szabaddá és védtelenné teheti, ami szintén érzékenységet okozhat. A fogszuvasodás, a törött fogak, a töredezett fogak és az elhasználódott tömések vagy koronák szabaddá tehetik a fog dentinjét, érzékenységet okozva. Ha ez a helyzet, akkor valószínűleg csak egy adott fogban vagy szájrészben fog érzékenységet érezni több fog helyett. Fogai átmenetileg érzékenyek lehetnek olyan fogászati munkákat követően, mint pl. tömés, korona vagy fogfehérítés. Ebben az esetben az érzékenység az egyik fogra vagy a fogat körülvevő fogakra korlátozódik, amelyen fogászati munkát végeztek. Ennek néhány nap múlva azonban el kell múlnia.   Hogyan diagnosztizálják az érzékeny fogakat?   Ha először tapasztal fogérzékenységet, kérjen időpontot fogorvosához. Megvizsgálhatják fogai egészségét, és ellenőrizhetik a lehetséges problémákat, például a fogszuvasodást, a meglazult töméseket vagy az íny bemélyedését, amelyek az érzékenységet okozhatják. Fogorvos megteheti ezt a rutin fogtisztítás során. Megtisztítják a fogait és vizuális vizsgálatot végeznek. Ellenőrzik a fogak érzékenységét és röntgenfelvételt is rendelhetnek a fogakról, hogy kizárják az olyan okokat, mint a fogszuvasodás.     Hogyan kezelik a fogérzékenységet?   Ha enyhe a fogérzékenysége, kipróbálhatja a vény nélkül kapható fogászati kezeléseket:   •    Válasszon olyan fogkrémet, amely kifejezetten érzékeny fogak számára készült. Ezek a fogkrémek nem tartalmaznak irritáló összetevőket, és deszenzibilizáló összetevőket tartalmazhatnak, amelyek megakadályozzák, hogy a kellemetlen érzés a fog idegébe kerüljön. •    Ha szájvízről van szó, válasszunk alkoholmentes szájöblítőt, mert az kevésbé irritálja az érzékeny fogakat. •    A lágyabb fogkefék és a gyengédebb fogmosás is segíthet. A puha fogkefék címkével lesznek ellátva.   Általában több alkalmazásra van szükség ahhoz, hogy ezek a jogorvoslatok működjenek. Azonban egy héten belül javulást kell tapasztalnia. Ha az otthoni kezelések nem működnek, kérjen időpontot fogorvosainkhoz online időpontfoglaló oldalunkon ITT. A rendelőben is alkalmazhatnak fluorid gélt vagy vényköteles deszenzibilizáló szereket, amik segíthetnek a zománc megerősítésében és a fogak védelmében.     Fogérzékenységet okozó betegségek kezelése   Ha az alapbetegségek okozzák a fogak érzékenységét, érdemes kezelni, mielőtt a zománc kopását és a fogak károsodását okozná. A visszahúzódó fogíny gyengédebb fogmosással és jó szájhigiéniával kezelhető.   Amennyiben fogcsikorgatással küzd, a fogérzékenység ellen fontos, hogy megtaníthatja magát, hogy abbahagyja a fogak összeszorítását vagy csikorgatását, ha ügyel arra, hogy napközben ne tegye ezt. A stressz és a koffein csökkentése lefekvés előtt is segíthet megelőzni az éjszakai fogcsikorgatást. Ha ez nem működik, használhat éjszakai fogvédőt, hogy megakadályozza, hogy a csiszolás károsítsa a fogait.  
Fog implantátum Budapest magas minőségben

Fog implantátum Budapest

Fog implantátum Budapesten megoldás hiányzó fogak pótlására A fog implantátum Budapesten tökéletes módja a hiányos fog vagy fogak teljes körű pótlásának. A fogak több okból is megsérülhetnek, kieshetnek, vagy kihúzásra kerülhetnek. Előfordul, hogy valamilyen fogászati probléma következménye a fogak kihúzása, de baleset, genetika miatt is leveszítheti a fogait. Amennyiben foghiány alakul ki annak nemcsak esztétikai, hanem a fogak egészségére, valamint a szervezet egészségére gyakorolva is negatív hatásai lehetnek. Amennyiben nincsenek pótolva a hiányzó fogak, űr képződik a szájüregben, az ép fogak -igyekezvén ezt az űrt feltölteni- dőlni kezdenek, meglazul a gyökerük. A hiányos fogazat nemcsak esztétikai problémákat, rágási nehézségeket okozhat, hanem akár az íny sorvadását, több fog elvesztését is előidézheti. A fog implantátum Budapesten segít ezen problémák megelőzésében.   Mennyire fájdalmas a fog implantátum Budapesten? Miután tisztáztuk, hogy milyen előnyei vannak a fog implantátum beültetésének, nézzük meg, hogy hogyan zajlik az eljárás. A legtöbb ember azért nem fordul időben fogorvoshoz, mert fél a fájdalomtól. Azt azonban tudni kell, hogy a mai szakszerű, modern eljárások egyáltalán nem fájdalmasak. A helyi érzéstelenítő segítségével szinte teljesen fájdalommentesen végrehajthatóak a különböző fogászati kezelések. A fog implantátum Budapesten a Dentorho Fogászaton a speciális, modern eljárásoknak köszönhetően fájdalommentes. Higgye el nekünk, hogy a kezeletlen fog, fogak sokkal jobban fájnak, mint bármelyik általunk alkalmazott fogászati kezelés.   Hogyan zajlik a fog implantátum Budapesten? A fog implantátum Budapesten a Dentorho Fogászaton egy nagy szakmai felkészültséggel, valamint tapasztalattal végzett beavatkozás. Maga a kezelés több fázisból tevődik össze, ugyanis ez egy összetett kezelés. A fog implantátum Budapesten egy konzultációval kezdődik, aminek során minden további kérdést részletesen tisztázunk. A fog implantátum behelyezése előtt mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy rendelkezésre áll-e elegendő csontállomány, valamint a többi fog állapotát is fel kell mérnünk. Szükség van CT felvétel készítésére. Amennyiben szükség van csontpótlásra, az egy hosszabb folyamat.   Mennyi ideig tart a fog implantátum Budapesten? Amennyiben nincsen szükség csontpótlásra, megkezdődhet a fog implantáció folyamata, ez is egy hosszabb ideig elhúzódó folyamat, aminek az az oka, hogy hosszú idő a gyógyulási folyamat. A fog implantátum Budapesten 3-6 hónapos gyógyulási periódussal rendelkezi. Időre van szükség ahhoz, hogy a csont körbevegye az implantátumot, stabilizálódjon az állapota. A gyógyulási idő elteltével egy csavar kerül az implantátumba, erre fog kerülni a korona. A fog implantátum Budapesten nemcsak nagyon esztétikus, hanem időtálló fogpótlási módszer. Fog implantátum Budapesten magas minőségben? Keresse szakértő kollégáinkat kérdéseivel, ide kattintva kérhet időpontot konzultációra!
Tippek fogfájás ellen jegeléssel

Tippek fogfájás ellen

Mit tehet fogfájás ellen- a fogfájás kezelése A fogfájás nagyin kínzó dolog. Ha valaha is tapasztalt fogfájást, akkor valószínűleg csak egy dolog járt a fejében: annak csillapítása. A fogfájás ingerlékennyé teheti, alvási problémákat okozhat, és akadályozza a fókuszálást, megnehezíti azt, hogy bármire is koncentráljon, tehát nagyon megnehezíti a hétköznapokat. Éppen ezért mutatunk néhány tippet az otthoni fogfájás enyhítésére, de azt fontos tudnia, hogy ezek nem teljes értékű kezelések, csupán ideiglenes. A fogfájásnak mindig oka van,a mit kezelni kell, mert ha nem kezelik, még súlyosabb lehet, akár a fogak elvesztéséhez is vezethet. IDE kattintva jelentkezhet be kezelésre!     Fogfájás ellen segíthet a jegelés Ha jeget alkalmazunk a fogfájás ellen, ez segíthet a fájdalom csillapításában. Csomagoljon jeget egy vékony konyharuhába, és vigye fel az érintett területre, és tartsa a helyén 15 percig. Ez segíteni fog abban, hogy enyhüljön a fogfájás elleni fájdalom.   Fogfájás ellen hatásos lehet a fájdalomcsillapító A fájdalom ellen ideig-óráig megoldás lehet különböző fájdalomcsillapítók alkalmazása, ez alól a fogfájás sem kivétel, azonban tartósan nem lehet ezzel a módszerrel megoldani a dolgot, hiszen nem lehet folyamatosan fájdalomcsillapítókon élni. Figyeljen oda az adagolásra, tartsa be a gyártó által megszabott irányelveket!   Fogfájás ellen a fogmosás is segíthet A fogmosás, fogselyem használata nyilvánvalónak tűnhet, mégis ezt a lépést könnyen elfelejtheti, ha fáj a foga. Az élelmiszer-részecskék könnyen beszorulhatnak a fogak és az íny közé, kellemetlen érzést okozva. Fogmosáshoz alkalmazzon puha sörtéjű kefét, és fluoridos fogkrémet (egyébként is ez tesz a legjobbat fogainak). Ne feledkezzen meg a fogselyem használatról sem, ugyanis vannak olyan helyek, amiket a fogkefe sörtéi nem érnek el, mondjuk a fogak köze.   Fogfájás ellen gargarizáljon sós vízzel! Keverjünk össze fél teáskanál sót és egy csésze meleg vizet. Gargarizáljon vele, de ügyeljen arra, hogy ne nyelje le, 10 másodpercig tarts a keveréket a szájában, mielőtt kiköpné.   Fogfájás ellen egyszerűen csak emelje fel a fejét Emelje magasabbra a fejét, mint a teste többi része, hogy megakadályozza a vér összegyűlését a szájában. Ez nemcsak a duzzanatot és a fájdalmat csökkenti, hanem javítja a keringést is.   Fogfájás ellen hatékony lehet a borsmenta tea A borsmenta tea jól ismert gyógyító hatásairól, a duzzanatokat is képes csökkenteni. A borsmenta tea filter a fogfájás ellen is alkalmazható. Hideg vagy meleg teás filtert is alkalmazhat a foga mellé, arra figyeljen csak, hogy, használat előtt hagyja kihűlni, hogy ne legyen túl forró. Ha inkább hidegebb érzést szeretne, helyezze az átitatott teás zacskót a fagyasztóba három-öt percre az alkalmazás előtt.   Fogfájás ellen a fokhagyma is segíthet Bár lehet, hogy nem ez a legcsábítóbbnak tűnő választás, a fokhagymát széles körben használják gyógyászati célokra, mivel allicint tartalmaz, amely vegyület erős antibakteriális tulajdonságaiért felelős. Törjön össze egy gerezd friss fokhagymát, és keverje össze egy csipet sóval, majd kenje be vele fájó fogát!    Ne feledje: fogfájás ellen az otthoni megoldások csak időlegesen segítenek, a végleges megoldást a fogorvos felkeresése jelenti, aki megfelelően kezeli a problémát, megszüntetve ezzel a kialakult fogfájást, vagy érzékenységet! Jelentkezzen be a Dentorho Fogászat szakértő fogorvosaihoz online!  
Magán fogorvos ár Budapesten

Magán fogorvos ár

Magán fogorvos árak rejtett költségek nélkül Attól fél, hogy eltervezi előre, hogy mennyibe fog kerülni a fogászati beavatkozás ára, de a végszámlán nem ezt az összeget fogja látni? A Dentorho Fogászaton nincsenek rejtett költségek,a  kezelések közben felmerült plusz tételek. Amennyiben fogászati problémájával hozzánk fordul, mi első lépésként alaposan megvizsgáljuk nemcsak a problémás részeket, hanem a teljes szájüregét. Ez alapján készítünk egy kezelési tervet, annak érdekében, hogy minden páciensünk tudatában legyen azzal, hogy mi fog történni, és hogy a kezelés mennyibe fog kerülni. Ahány fogorvosi kezelés, annyi magán fogászati ár, de az árajánlatunkban pontosan látszódni fog minden szükséges kezelés ára részletezve, és összesítve is.   Mennyibe kerülnek a magán fogorvos árak a különböző szolgáltatások esetében? Érdekli, hogy mennyibe kerülnek pontosan a magán fogorvos árak a különböző szolgáltatások esetében? A Dentorho Fogászaton teljes körű fogászati-, szájsebészeti- és dentálhigiénés kezelések érhetőek el. Több szakember dolgozik azon a leghatékonyabb módszerekkel, hogy megszüntessük az ön fogászati panaszát, és csodaszép mosolyt varázsoljunk az arcára. Többek között elérhető: szájsebészet, röntgen, implantáció, gyökérkezelés, gyermekfogászat, fogszabályozás, fogpótlások, fogkő eltávolítás- természetesen mind a legmagasabb szakmai színvonalon, teljesen fájdalommentesen! A különböző szolgáltatások esetén a magán fogorvos árak eltérnek, más eszközök és anyagok szükségesek egy egyszerű fogkő eltávolításhoz, mint egy bonyolultabb bölcsességfog eltávolításához. A magán fogorvos árlistánkat IDE kattintva találja, amiben részletesen megnézheti, hogy melyik fogászati beavatkozás mennyibe kerül pontosan.     Magán fogorvos árak Budapesten A Dentorho Fogászat Budapesten található. Pontos címünk: 1138 Budapest, Turbina utca 6. Hétköznaponként van rendelési idő, keddtől csütörtökig minden nap egészen reggel 8-tól este 8-ig fogadjuk pácienseinket. Hétfőn délután 1-kor kezdődik meg a rendelési idő, és tart egészen 8 óráig, pénteken viszont reggel 8-tól 4-ig van nyitva rendelőnk. Fogászatunk a Váci útról lekanyarodva egyszerűen megközelíthető. A magán fogorvos árakkal kapcsolatban rendelőnkben is kaphat felvilágosítást, de weboldalunkon az árak menüpontban is megtalálhatja részletes árlistánkat.  Professzionális fogászati eljárásokkal, modern technológiákkal várjuk rendelőnkben, bármilyen problémája is van fogaival!
Fogfájás leggyakoribb okai

Miért fáj a fogam? A fogfájás leggyakoribb okai, és kezelésük

Fogszuvasodás a fogfájás leggyakoribb oka A fogszuvasodás enyhe vagy éles fájdalmat okozhat, ha valami édes vagy savas ételt fogyaszt, esetleg hideg, illetve meleg hatására is felléphet fogérzékenység. Bár a fogszuvasodás okozta fogfájdalom, vagy fogérzékenység enyhe, elviselhető, mégis minél hamarabb ajánlott felkeresnie egy fogorvost, mielőtt még súlyosabb probléma alakulna ki.   Fogérzékenység is okozhat fogfájás szerű tüneteket A fogérzékenység, amely csak pillanatokig tart, amikor a fogak folyadékkal, hideg levegővel és étellel érintkeznek, valószínűleg az íny visszahúzódása vagy a fogzománc elvékonyodása miatt alakul ki. Váltson fluorid tartalmú fogkrémre az érzékeny fogak számára, és puha sörtéjű fogkefére.   A fog sérülése fogfájással járhat A fogaink épségére nagyon vigyázni kell, könnyen megsérülhetnek. Egy kemény dologra való harapás miatti megsérült fog, vagy rágáskor fájdalmat, valamint meleg, hideg, savanyú vagy édes ételekre való érzékenységet okozhat. Azonnal forduljon fogorvosához, mielőtt a fájdalom súlyosbodna, a fog még tovább sérülne.   A bölcsességfog is fájhat A bölcsességfogak fájdalmat okozhatnak, ha nem jól állnak, nem jól kezdenek el növekedni, ha ütköznek, vagy ha nem törik át az ínyvonalat, és ezért megszorulnak. Ez általában az íny gyulladását okozza, de a fájdalom kiterjedhet az állkapocsra és a fülre is. Sok esetben a bölcsességfog eltávolítása az egyetlen hosszú távú megoldás a fogfájás kezelésére.    Tályog is okozhat fogfájást A tályog vagy fertőzés lüktető fájdalmat okozhat a kezeletlen sérülés környékén. Mindenképpen kezelést igényel. A tályog lázzal is járhat együtt, ebbe az esetben antibiotikumos kúrára is szükség van, a gyökérkezelés mellett.   Fogászati beavatkozások is okozhatnak fogfájást A közelmúltban végzett fogászati munkák, mint például a fogfehérítés és a tömés, átmeneti gyulladást okozhatnak a fog pulpa szöveteiben. Ezt fájdalomcsillapító beszedésével lehet csökkenteni, amennyiben nem enyhülnek a tünetek néhány napon belül, vissza kell menni a kezelőorvoshoz.   Más betegséges is okozhatnak fogfájást Az influenza, megfázás vagy allergia okozta orrmelléküreg-torlódás tompa fájdalmat és nyomást okozhat a felső fogakban, mivel ezek az orrmelléküregek közelében vannak. Ezek a tünetek a betegség megszűnésével eltűnnek.   Amennyiben fogfájás kínozza, nem tudja, miért fáj a foga, ne szenvedjen tovább! Szakszerű fogászati kezelésért keresse fel rendelőnket! IDE kattintva jelentkezhet be online!  
Fogorvosi rendelő Budapest- fájdalommentes kezelések

Fogorvosi rendelő Budapest: mindenki számára fontos a rendszeres fogászatra járás

Fogorvosi rendelő Budapest- Milyen szolgáltatások közül választhat? A fogorvosi rendelőnkben Budapesten a fogászati szolgáltatások köre széleskörű. Bármilyen fogászati problémával is küzd, nálunk biztosan jó kezekben lesz, és megtaláljuk a számára legmegfelelőbb kezelést. Fogorvosaink igyekeznek minél hamarabb megszűntetni a problémáit, hogy fogai minél hamarabb újra egészségesek legyenek. Kezdve a fogászati kezelésektől, szájsebészeti- és dentálhigiénás kezelések közül is választhat a fogorvosi rendelőnkben Budapesten. Rendelőnk valamennyi fogászati problémával összefüggésben megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársat foglalkoztat. Mint például Fogimplantáció Hiányzó vagy letört fogak pótlása Bölcsességfog húzás Gyökérkezelés Fogkő eltávolítás Fogszuvasodás kezelése Fogfehérítés Fogérzékenység kezelése Lyukas fog betömése Gyermek fogszabályozás Felnőtt fogszabályozás   Fogorvosi rendelő Budapest- miért minket válasszon? A fogorvosi rendelőnk Budapesten esztétikai és egészségügyi problémákban is segítségére lehet Önnek. Hogy ha fogai szépek és egészségesek, akkor az önbizalmat adhat Önnek és jobban érzi magát a bőrében egy szép mosollyal. Mi ebben tudunk segíteni, hogy a kívánt eredményt minél hamarabb elérje és szép mosollyal távozhasson tőlünk. Rendelőnkbe való látogatáskor biztosítjuk az otthonos környezetet, profi szakemberekkel. A rendelőnk gyermekek számára is ideális választás lehet, hiszen gyermekbarát fogorvosaink igyekeznek megtenni mindent annak érdekében, hogy gyermeke jó érzéssel távozzon a fogorvosi rendelőnkből Budapesten. Számunkra az Ön igényei az elsők, a modern technológiával felszerelt rendelőnkben szinte biztos, hogy minden problémájára megtaláljuk közösen a megoldást!   Fogorvosi rendelő Budapest- fájdalommentes kezelések Pácienseink többek között azért fordulnak hozzánk, mivel sokan azért kerülik a fogászatokat, mivel tartanak a fájdalomtól és a kellemetlenségektől, de nálunk ilyet nem fog tapasztani! Nem kell egy fogászati kezelés után napokat várni, hogy visszatérjünk a mindennapi teendőnkhöz, hanem szinte azonnal folytathatjuk a napi rutinunkat. Még egy plusz előny, hogy gyermekeknél is használható, így számukra sem fog rossz vagy kellemetlen érzés megmaradni a fogorvosokkal kapcsolatban, ami nagyon fontos, hiszen egész életünkben rendszeresen kell járnunk fogászatra a fogaink egészségének érdekében.   Fogorvosi rendelő Budapest- Hogyan érhet el minket? Fogorvosi rendelőnket Budapesten a 13. kerületben találhatja meg a Turbina utca 6-os szám alatt. Fogászati kezelésre időpontot online ide kattintva tud foglalni. Egyéb kérdés esetén telefonon: +36-30-670-0155 vagy emailen: info@dentortho.hu is elérhet bennünket, keressen minket bátran! Kollégáink mindenben a segítségére lesznek!    
Fogérzékenység okai

Mitől érzékenyek a fogaim?

Mi az a fogérzékenység?   A fogérzékenység pontosan az, aminek hangzik: fájdalom vagy kellemetlen érzés a fogakban bizonyos ingerekre adott válaszként, például meleg vagy hideg hőmérsékletű ételekre. Ez lehet átmeneti vagy súlyos, maradandó probléma is, érinthet egy fogat, több fogat vagy akár az összes fogat is. Ennek számos oka lehet, de az érzékeny fogak legtöbbje könnyen kezelhető szájhigiéniás rutin változtatásával.   Az érzékeny fogak tünetei Az érzékeny fogakkal rendelkező emberek fájdalmat vagy kellemetlenséget tapasztalhatnak bizonyos kiváltó tényezők hatására. Ezt a fájdalmat az érintett fogak gyökerénél érezheti. A leggyakoribb kellemetlenséget kiváltó okok a következők: meleg ételek és italok hideg ételek és italok hideg levegő édes ételek és italok savas ételek és italok hideg víz, különösen a rutin fogászati ​​tisztítások során fogmosás vagy fogselyem használata alkohol tartalmú szájöblítők A tünetei van, hogy ok nélkül jelentkezhetnek és elmúlhatnak. Az enyhétől az intenzívig terjedhetnek.   Mi okozza az érzékeny fogakat? Néhány embernek természetesen érzékenyebb a foga, mint másoknak, mivel vékonyabb a zománcuk. A zománc a fog külső rétege, amely védi a fogat. Sok esetben a fogzománc lekophat: túl erőteljes fogmosás kemény fogkefe használata fogcsikorgatás rendszeres savas ételek és italok fogyasztása Néha más okok is vezethetnek a fogak érzékenységéhez. A gastrooesophagealis reflux,  például sav felszabadulását is okozhatja a gyomorból és a nyelőcsőből, ami idővel károsíthatja a fogakat.  Az ínyvisszahúzódás a fog egyes részeit szabaddá és védtelenné teheti, ami szintén érzékenységet okozhat. A fogszuvasodás, a törött vagy töredezett fogak és az elhasználódott tömések vagy koronák is szintén érzékenységet okozhatnak. Ha ez a helyzet áll fent, akkor valószínűleg csak annál az egy adott fogban vagy szájrészben fog érzékenységet érezni a legtöbb fog helyett. Fogai átmenetileg érzékenyek lehetnek a fogászati ​​munkák, például tömések , koronák vagy fogfehérítések után. Ebben az esetben az érzékenység az egyik fogra vagy a fogat körülvevő fogakra korlátozódik, amelyen fogászati ​​​​munkát végeztek. Ennek néhány nap múlva el kell múlnia.   Hogyan diagnosztizálják az érzékeny fogakat? Ha először tapasztal fogérzékenységet, kérjen időpontot fogorvosához.  Megvizsgálhatják fogai egészségét, és ellenőrizhetik a lehetséges problémákat, például a fogszuvasodást, a meglazult töméseket vagy az íny visszahúzódását, amelyek a fog érzékenységet okozhatják. Fogorvosa megteheti ezt a rutin fogorvosi vizsgálat során. Miután megtisztították a fogait, megérinthetik őket fogászati ​​műszerekkel, hogy ellenőrizzék az érzékenységet, és röntgenfelvételt is készíthetnek a fogakról, hogy kizárják az olyan okokat, mint a fogszuvasodás.   Hogyan kezelik a fogérzékenységet? Válasszon olyan fogkrémet, amely kifejezetten érzékeny fogak számára készült. Ezek a fogkrémek nem tartalmaznak irritáló összetevőket, helyette olyan összetevőket tartalmanak, amelyek megakadályozzák, hogy a kellemetlen érzés a fog idegébe kerüljön. Ha szájvízről van szó, válasszunk alkoholmentes szájöblítőt, mert az kevésbé irritálja az érzékeny fogakat. Fogkeféből is válasszuk a lágyabb fogkeféket és a gyengédebb fogmosás is segíthet.  Ha az otthoni kezelések nem működnek, és ha 1 vagy maximum 2 héten belül nem érez javulást, abban az esetben mindenképpen beszéljen fogorvosával. A fogorvos tud javasolni olyan készítményeket, amelyek segítenek a zománc megerősítésében és a fogak védelmében. A visszahúzódó fogíny gyengédebb fogmosással és a jó szájhigiénia betartásával kezelhető. Az íny súlyos visszahúzódása miatti intenzív érzékenység és kellemetlenség esetén fogorvosa orvosolni tudja a problémát az ínyplasztikával. Ez az eljárás abból áll, hogy szövetet vesznek a szájpadlásból vagy a bölcsességfogak helyéről, amit a visszahúzódott íny helyére rögzítenek finom varratokkal. A stressz és a koffein lefekvés előtti csökkentése is segíthet megelőzni az éjszakai fogcsikorgatást, ami fogérzékenységet eredményezhet. Ha ez nem működik, éjszaka használjon fogvédőt, hogy a csiszolás ne károsítsa a fogait.   Mi lehet a megoldás a fogérzékenységre? Ha a fogak érzékenysége megnehezíti az evést, beszéljen fogorvosával a megoldás megtalálásáról. Az érzékeny fogakra tervezett fogkrémek és szájvizek recept nélkül is kaphatóak. Ha ezek nem hatékonyak, beszéljen fogorvosával a vényköteles fogkrémről és szájvízről. Ha fogszuvasodás vagy potenciális gyökérkárosodás tüneteit észleli, akkor is érdemes időpontot egyeztetnie fogorvosával, így gyorsan megkaphatja a kezelést és megelőzheti a szövődményeket. Ezek a tünetek a következők lehetnek: spontán fogfájás, amely nyilvánvaló ok nélkül jelentkezik egy fogra lokalizált fogérzékenység enyhébb fájdalom helyett élesebb fájdalom foltosodás, elszíneződés a fogak felszínén fájdalom harapáskor vagy rágáskor
Felnőtt fogszabályozás Budapesten fájdalommentesen

Felnőtt fogszabályozás Budapest

Sokan, akik gyermekkorban hordanak fogszabályzót később, ahogy még alakulnak a fogaik ugyanúgy elmozdulhatnak és felnőtt korukban kell korrigálni.A felnőtt fogszabályozás Budapesten azoknak is megoldást nyújt, akiknek gyermekkorban nem volt szükségük vagy lehetőségük a fogszabályzó hordására, de felnőtt korukban szeretnének javítani a fogaik esztétikai és egészségügyi állapotán. Felnőttkorban ugyanolyan hatásos a fogszabályozás, mint gyermekkorban. A szebb mosoly érdekében a kor nem számít!   Felnőtt fogszabályozás Budapesten- kinek lehet hatásos? Bármely felnőttnek, aki nem elégedett a fogaival, hatásos lehet a felnőtt fogszabályozás. Legyen szó kisebb vagy súlyosabb eltérésről, a felnőtt fogszabályozók képesek a tökéletlen fogak szinte minden esetét kijavítani. Hogy ha a fogak állása nem megfelelő, akkor az megnehezítheti vagy akár fájdalmassá is teheti a rágást, a beszédet megnehezítheti, ezenkívül esztétikai problémákat is okozhat.    Felnőtt fogszabályozás Budapesten- mikor érdemes belevágni? Egészségügyi problémákat is tud okozni az, hogy ha a fogsorunk nincs rendben. Hogy ha az alsó és a felső fogsor nem megfelelően érintkezik egymással, akkor előfordulhat fogcsikorgatás vagy a fogak összeszorítása, ami fogletöréshez és a fogak elmozdulásához is vezethet. Ezeket is rendbe tudja hozni a fogszabályozó, így megszűnik a rossz harapás és az ebből adódó problémák.   A felnőtt fogszabályozás Budapest- fogszabályozás előnyei A felnőtt fogszabályzónak számos előnye van, beleértve az egyenesebb fogakat is, amelyek vonzóbb mosolyhoz vezetnek. Vannak azonban más előnyei is. A vonzóbb mosoly elérése mellett hozzájárul a megfelelő szájhigiéniához. Ha a fogak rosszul vannak beállítva, a fogmosás során nehézzé válhat a fogak bizonyos területeinek elérése, ami további szájhigiénés problémák fokozott kockázatához vezethet. A felnőtt fogszabályozók a fogak kiegyenesítésére szolgálnak, és megkönnyítik a fogak hosszú távú gondozását. Ezenkívül magabiztosabbá válhat a fogszabályzó hordása után, nem lesznek beszéd problémái, a rágási nehézségek megszűnnek, ezáltal az állkapocs sem terhelődik jobban, mint kellene. A mai világban pedig már többféle fogszabályozó készülék létezik, a hagyományos fém fogszabályzó mellett választhatjuk a láthatatlan, úgynevezett Invisalign fogszabályozó módszert is, így aki a fogszabályozó látványa miatt hátrálna meg, számukra is van megoldás.   Felnőtt fogszabályozás Budapest- mennyi ideig tart a kezelés? Ez teljesen egyénfüggő, de általánosságban elmondható, hogy olyan 1-1,5 év alatt rendeződnek a fogak. Ez függ attól, hogy csak torlódást vagy kisebb réseket szeretnénk javítani a fogszabályzóval, akkor akár fél év is elég lehet, viszont, hogy ha mélyharapásunk van vagy nagyobb probléma van a fogainkkal, mint egy kis eltolódás, akkor változhat a fogszabályzó hordási ideje. Azonban előfordulhat, hogy felnőttkorban több időt vesz igénybe a fogszabályzó hordása, mint gyermekkorban, mivel a fogazat ilyen korban már teljesen kifejlett állapotban van.   Felnőtt fogszabályozás Budapest- miért jobb választás felnőttkorban a fogszabályozás?  Míg gyerekként sokszor a szülőknek kell figyelmeztetni a gyerekeket, hogy mossanak fogat, tartsák tisztán a fogszabályzójukat, felnőttkorban már jobban tudatában vagyunk annak, hogy mit okozhatunk magunknak, hogy ha nem figyelünk oda rendszeresen és megfelelően a szájhigiéniánkra fogszabályozó hordása esetén.    Felnőtt fogszabályozás Budapest- Felnőttkori fogproblémák és a fogszabályozó Kisebb korban nem jellemző az, hogy sok probléma lenne a fogunkkal, viszont ahogy idősödünk egyre több probléma fordulhat elő a fogainkkal is. De ez se tartson vissza senkit attól, hogy belevágjon a fogszabályozásba, akkor se, hogy ha volt már foghúzása, vagy éppen korona van a fogain, ugyanis a mai modern technológiáknak köszönhetően ezek nem akadályozzák a felnőttkori fogszabályozást Budapesten egyáltalán! A kezelő fogorvos személyre szabja a fogászati kezelés módját és a számára legmegfelelőbb lehetőséget fogja ajánlani.    Ha Ön is gondolkozik a felnőtt fogszabályozáson Budapesten, akkor várjuk bizalommal. Ide kattintva kérhet időpontot.
Bedagadt íny kezelése otthon

Bedagadt íny kezelése

Mindenkinek, aki fájdalmat érzékel az íny területén, érdemes mihamarabb felkeresnie egy fogorvost a teljes diagnózis és a bedagadt ínyt kezelése érdekében. Számos probléma vezethet az íny bedagadásához. Legtöbbjük a szájhigiéniával vagy a száj egészségügyi problémáival áll kapcsolatban.   A bedagadt íny lehetséges okai: Élelmiszer-részecskék ragadtak a fogakban A bedagadt íny oka egyszerű is lehet, mint a fogakba tapadt étel részecskék. Például a pattogatott kukorica kemény mag darabjai beragadhatnak a fogak közé és néha az ínyben is megtapadhatnak. Ez könnyen irritációt és duzzanatot okozhat a területen. Legtöbbször ezek a tünetek nem tartanak sokáig, és elmúlnak, amint az érintett személy megmossa és eltávolítja akár fogselyemmel az étel részecskéket. Fogínygyulladás Az ínygyulladás az ínybetegség olyan szakasza, amely duzzanatot és irritációt okoz az ínyben. Előfordulhat, hogy egy személy nem is tudja, hogy ínygyulladása van és csak enyhe fájdalmat vagy érzékenységet érez. A kezelés azonban nagyon fontos. A bedagadt íny kezelése nélkül az íny gyulladás súlyos foginyferőzéssé vagy fogágybetegséggé alakulhat át. Néhány egyéb tünet, amire jobb, ha odafigyelünk: kellemetlen íz a szájban rossz lehelet, amely fogmosás után is megmarad érzékeny fogak meglazult fogak vagy fogvesztés vörös, fájdalmas íny fájdalom rágás közben ínyvérzés visszahúzódó iny változások a fogak szájban való elhelyezkedésében   Terhesség Bedagadt fogíny akkor is előfordulhat, ha egy személy terhes, még akkor is, ha alapjáratok problémamentesek a fogai megfelelő a szájhigiéniája. A terhesség jelentős és gyors hormon változásokat okoz. Ezek a változó hormonok nagymértékben növelhetik az íny véráramlását, ami érzékenyebbé teheti a területet.   Fertőzések Fertőzések fordulhatnak elő a szájban, és olyan problémákhoz vezethetnek, mint az íny bedagadása. Az olyan krónikus fertőzések, mint a herpesz, olyan szövődményekhez vezethetnek, amelyek bedagadt ínyt okoznak. A fertőzött fogak szövődményei, mint például a tályog, szintén duzzanatot okozhatnak.   Egyéb okok Néhány egyéb egészségügyi probléma is íny duzzanatot okozhat, bár kevésbé gyakoriak. A bedagadt íny egyéb lehetséges okai a következők: egyes gyógyszerek mellékhatásai alultápláltság érzékenység például a fogkrém vagy a szájvíz összetevőire rosszul illeszkedő fogsor, koronák vagy egyéb fogászati ​​eszközök viselése A fogorvos minden esetben áttekinti a személy egyéb tüneteit, és átnézi a kórtörténetét, hogy meghatározza a kiváltó okot.   Bedagadt íny kezelése A bedagadt íny kezelése a fogorvos felkeresésével kezdődik. Ha rendszeresen jár fogászatunkra, akkor a fogorvosaink segíthetnek azonosítani és megelőzni a szájhigiéniai problémákat, mielőtt azok komolyabb problémát okoznának.   A szájüregi problémák, mint a bedagadt íny kezelésére az orvosi javaslatok a következők lehetnek: gyógyhatású szájvizek kenőcsök fogkrémek   Bedagadt íny megelőzése A bedagadt íny kezelésére irányuló lépések minden fogászati ​​kezelés kulcsfontosságú részét képezik. Ezek az intézkedések segíthetnek megelőzni a duzzanatot vagy enyhíteni a tüneteket: Mosson rendszeresen, naponta legalább kétszer vagy minden étkezés után fogat. Rendszeresen használjon fogselymet. Használjon gyengéd szájápoló termékeket (például fogkrémet és szájvizet) Kerülje a cukros italokat, mert hozzájárulhatnak a baktériumok felhalmozódásához a szájban. Kerülje a dohányzást Kerülje az alkoholt és az alkoholos szájvizeket, mivel az alkohol kiszáríthatja és irritálhatja az ínyt. Kerülje az olyan ételeket, amelyek felsérthetik a foginyt, például chipset, magvakat és pattogatott kukoricát, hiszen ezek beszorulhatnak a fogak közé és fájdalmat okozhatnak. Fontos megjegyezni, hogy ezek a tippek csak kiegészítik a megfelelő diagnózist és a bedagadt íny kezelését. A bedagadt vagy irritált íny általában egy mögöttes problémát jelez. A tünetek figyelmen kívül hagyása hosszú távon súlyosbíthatja a problémát.   Otthoni tippek a bedagadt íny kezelésére Bár a jó szájhigiénia fenntartása sok esetben megvéd az egészségügyi problémáktól, azonban problémák továbbra is előfordulhatnak. Ha szájüregi tünetek, például az íny duzzanata jelentkezik, van néhány otthoni gyógymód, amely segithet. Sós víz A sós vízzel való öblögetés elősegítheti a száj egészségét és csillapíthatja a bedagadt inyt. Egy tanulmány megjegyzi, hogy az emberi fogíny sejtek sós vízzel történő öblögetése elősegíti a sebgyógyulást. Egy egyszerű sós vizes öblögetéshez, körülbelül 1 teáskanál sót és 1 csésze meleg vizet keverjünk össze. Hagyni kell a sót feloldódni, majd 30 másodpercig finoman öblögetni a szájban, mielőtt kiköpnék. A napi háromszori öblítés csökkentheti az átmeneti duzzanatot. Illóolajok Egyes illóolajok az általános szájhigiéniát is elősegíthetik. Az illóolajokat tartalmazó szájvizek hatékonyabban csökkentik a lepedéket és a gyulladást az ínygyulladásban szenvedőknél, mint néhány gyógyszeres szájvíz. A kakukkfű, a borsmenta, a szegfűszeg és a teafa illóolaj különösen hasznos a baktériumok növekedésének megakadályozásában, amelyek gyakori szájproblémákhoz vezethetnek. Mielőtt bármilyen illóolajat tartalmazó szájvizet használna a bedagadt íny kezelésére, ellenőrizze, hogy nem tartalmaz-e más durva összetevőket, például alkoholt. Ezek az összetevők tovább irritálhatják a fogínyt. Szükség esetén egyeztessen a fogorvosával előtte. Aloe vera Az aloe vera egy gyakori növény, amely nagyon hasznos lehet a szájüregi gyulladások ellen. A jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy az aloe vera gél csökkenti az ínygyulladás okozta fájdalmat és gyulladást. A tanulmány azonban azt is megjegyzi, hogy az aloe vera nem feltétlenül jobb, mint egy gyógyszeres szájvíz. Manapság sok cég készít olyan szájvizet, amely tartalmaz aloe verát. Vannak, akik közvetlenül a növényből származó gélt használják. Ha ezeket a termékeket néhány percig a öblögető módszerrel alkalmazza, mielőtt kiköpné őket, csökkentheti az íny duzzadását. Kurkuma Az olyan termékek, mint a kurkuma gél vagy az aloe vera szájvíz, segíthetnek a szájban lévő gyulladások csökkentésében. A kurkuma gél alkalmas a bedagadt iny kezelésére. Ez a gyulladáscsökkentő természetének köszönhető.   Mikor kell orvoshoz fordulni? Bár az otthoni gyógymódok segíthetnek átmenetileg megoldani az íny fájó duzzanatát, nem helyettesítik az egészségügyi szakember által végzett diagnózist és kezelést. Ha a bedagadt íny kezelése nem történik meg időben, akkor az később súlyos szövődményekhez vezethet. Mindenkinek, aki duzzadt és fájó íny tapasztal, fel kell keresnie egy fogorvost.   Bedagadt íny kezelése összegzés A bedagadt fogíny gyakori probléma és a legtöbb esetben nem ad okot aggodalomra. Az 1-2 napnál tovább tartó bedagadt és fájó fogíny azonban olyan mögöttes probléma jele lehet, mint a fogínygyulladás, a fogágybetegség vagy a fogak tályogja . Hogy ha láz is jelentkezik a duzzanat mellett, akkor azonnal forduljon fogorvosához. A Dentortho Fogászaton professzionális körülmények között kezelik a bedagadt inyt, és biztos lehet benne, hogy itt a legjobb kezekben lesz! Hogy ha Ön is fájdalmat tapasztal az íny területén, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot itt, hogy mielőbb kezelve legyen a probléma!
Gyermekfogászat Budapest fájdalommentesen

Gyermekfogászat Budapest: Ezért fontos a gyermekkori fogászatra járás

Gyermekfogászat Budapest- miért fontos már gyermekkorban a fogorvoshoz járás?   A fogunk egészségére már gyermekkortól kezdve nagyon oda kell figyelni, hiszen egész életükre meg tudják határozni a fogaik egészségét. A Dentortho gyermekfogászat Budapesten egész évben várja a gyermekeket. Évi 2-3 fogászati kontrollra járás ajánlott, akkor is, ha nincs konkrét probléma a gyermekünk fogával, legfőbb indoka inkább megelőzés, hiszen később nehezebb a problémás fogat kezelni. Ezenkívül fontos, hogy az otthoni fogápolás is rendesen be legyen tartva mindennap, hiszen így tudunk vigyázni gyermekeink fogaira. A Dentortho gyermekfogászat Budapesten barátságos közegben fogadja a gyermekeket és igyekszik egy pozitív élményt nyújtani a gyermekeknek, hogy a későbbiekben se legyen rossz érzés a fogászatra járás. Az első pár alkalmat érdemes úgy szervezni, hogy a gyermek először csak a szüleinek a fogászati kezelésére jön el, így kap egy kis betekintést a fogászat világába és ha legközelebb a saját fogászati kontrolljára jön, akkor nem fogja akkora meglepetés érni.   Gyermekfogászat Budapesten- barátságos környezet   Gyermekfogorvosaink több éves tapasztalattal rendelkeznek és fel vannak készülve arra, hogy sokan a fogorvoshoz nem túl pozitív érzéssel érkeznek, de ennek ellenére az ideérkező gyerekek jó érzéssel távoznak, amihez nagyban hozzájárul, hogy a gyermekfogorvosaink nagyon barátságosak és közvetlenek a gyermekekkel. Nagy jelentősége van annak, hogy a gyermeknek milyen az első pár találkozása a fogorvossal, mivel fogászatra az egész életükben szükséges járniuk. Pont ezért is kiemelkedő figyelmet fordítunk a gyermekfogászatunkra Budapesten.   Dentortho Gyermekfogászat Budapest szolgáltatások   Gyermekfogászatunkon Budapesten szeretettel várjuk a gyermekeket akár éves fogászati kontrollra, megelőzés céljából vagy a már kialakult probléma kezelésére. Általában a kis korban kialakult fogprobléma genetikailag öröklődik, de előfordulhat fogszuvasodás is. A cukros üdítőitalok nagyban hozzájárulnak a fogszuvasodás kialakulásához és ez főleg a frontfogakra jellemző, hogy ott jelentkezik. Ez nem csak amiatt probléma, hogy ez a gyermeknek fájdalommal járhat, hanem a tejfogról a már előtörő csontfogra is átterjedhet a szuvasodás, ami további problémákhoz vezet. Gyermekfogászatunkon Budapesten különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ezt megakadályozzuk, ha pedig kialakult, akkor minél gyorsabban orvosoljuk a problémát. Ha ellátogat a gyermekfogászatunkra Budapesten, akkor a fogorvosaink jó tanácsokkal látják el Önt és a gyermekét is, hogy hogyan tudják megőrizni a fogak egészségét. Többek közt arról ad tájékoztatást a fogorvos, hogy miért is fontos az otthoni rendszeres fogápolás, ismerteti a helyes szájápolás menetét, hogy mennyire fontos a megfelelő tápanyag és vitamin bevitel a gyermekének és ez hogyan befolyásolja a fogak egészségét.   Miért a Dentortho Gyermekfogászat Budapestet válassza?   Barátságos hangulat, szakképzett gyermekfogorvosok, professzionális környezet. Ha gyermekével a Dentortho gyermekfogászatot választja Budapesten, biztos lehet benne, hogy a gyermeke a legmegfelelőbb szolgáltatást kapja, figyelmes gyermekorvosaink pedig segítőkészen állnak minden problémához és a gyermeke jó hangulatban fog távozni. Ha felkeltettük az érdeklődését, akkor várjuk bizalommal. Ide kattintva kérjen időpontot.
Gyulladt fog

Gyulladt fog kialakulása és tünetei

Foggyulladás kialakulásának hátterében több minden áll: Fogszuvasodás miatt kialakult foggyulladás Az egyik leggyakoribb oka a foggyulladásnak fogszuvasodás. Ami a nem megfelelő szájhigiéniából indul ki, emiatt fogkő alakulhat ki a fogakon, ez pedig a fogszuvasodáshoz vezet. Ilyenkor a fogzománc rétege elvékonyodik és így a baktériumok és szennyeződések bejuthatnak a fog belsejébe. A bejutott baktériumok ellen védekezés indul be, ami miatt a gyulladás kialakul. Általában a fogsorban hátrébb helyezkedő fogak hajlamosabbak a fogszuvasodásra. Ha csak a fog legfelső rétegét érinti, azt még otthoni fogmosással és erre megfelelő fogkrémmel (flourid tartalmúval) visszafordíthatjuk. Ha viszont mélyebbre hatol, akkor már mindenképp érdemes fogorvoshoz fordulnunk, aki a megfelelő eszközökkel orvosolni tudja a gyulladt fogat. A fogszuvasodás miatt kialakult foggyulladás legfőbb tünetei a fájdalom érzet a fogban étkezés közben, főleg a hideg és meleg ételek hatására.   Foggyulladás kialakulása a fog túlterhelése miatt Foggyulladás kialakulhat a fog túlterhelése miatt is. Amikor például egy tömés vagy korona esetén a fog túlterhelt lesz, és foggyulladáshoz vezet. Ennek a tüneteit harapásnál érezhetjük, egy éles nyilalló fájdalommal, de fog vagy állkapocs fájdalmat is tapasztalhatunk. Másik esete a túlterhelésnek, ha már egy alapból fájó vagy mozgó fog miatt a rágás az állkapocs másik oldalára koncentrálódik, így az az oldal jobban lesz terhelve, emiatt olyan tüneteket észlelhetünk, hogy az azon az oldalon lévő fogak is problémássá vállnak.   Bruxizmus miatt kialakult foggyulladás tünetei Akiket érint a bruxizmus (fogak erős összeszorítása, éjjelenként csikorgatása), ők is túlterhelik ezzel a fogukat és ez is gyulladáshoz vezethet. Ennek a tünetei az állkapocs fájdalma, fogfájdalom, kopás vagy törés a fogakon, valamint tapasztalható migrén is.   Egyéb tényezők miatt kialakult foggyulladás A foggyulladás hátterében állhat még ciszta, íny sérülés vagy fogínygyulladás, bölcsességfog növekedése is.   Mit tegyünk ha a foggyulladás tüneteit észleljük? Mindenképpen forduljunk orvoshoz, abban az esetben, ha a tünetek nem múlnak el 1-2 napon belül. Nem érdemes otthon próbálkozni a gyulladt fog gyógyításával, keressünk fel egy fogorvost. Ha hosszabb ideig nem megyünk el a gyulladt fog problémánkkal orvoshoz, az további mellékhatásokat fog okozni, mint például az arc feldagadása, ami a foggyulladás következménye, amikor a gyulladt fogban gennyképződés kezdődik, az pedig nem tud gond nélkül távozni a fogból így az arc feldagadásához vezet.   Hogyan előzhetjük meg a foggyulladást? Visszafordítani igaz nehezebb vagy nem is lehetséges a foggyulladást otthon, de a megelőzésért sokat tehetünk. Használjunk flouridos fogkrémet, mivel a flourid erősíti a zománc rétegét, így a savakkal szemben jobban ellenálóbb lesz.   Emellett szedhetünk flouridot tartalmazó tablettát, használjunk flouros szájöblítőt, ecsetelőt. Próbáljuk kerülni a cukrot és a cukros élelmiszereket, mert ez is gyengíti a fogzománc réteget. Valamint a legfontosabb, az a folyamatos, legalább féléventi, fogászati kontroll. A fogorvosi ellenőrzéssel megóvhatjuk a fogunk egészségét és elkerülhetjük a fájdalmas foggyulladást.   
Fogpótlás

A fogpótlások fajtái: Milyen lehetőségek vannak a foghiány pótlására?

Eltávolított vagy kiesett fogak pótlása műfogakkal Amennyiben fogai szuvasodás, vagy törés következtében kerültek eltávolításra, esetleg idejekorán kiestek eredeti helyükről, biztosan Ön is elgondolkodott már a fogpótlás lehetőségén. Amennyiben valakinek a teljes fogsora hiányzik, lehetősége van teljes műfogsor elkészíttetésére rendelőnkben akár kivehető, akár implantátumokon rögzített változatban. Ezen felül is kínálunk lehetőséget azonban rendelőnkben a fogpótlásra, mégpedig implantátumokkal történő fogpótlásra.  Bővebben az implantátumokról Az implantátumok mindennemű fogpótlási eljárás közül a legbiztosabb és legesztétikusabb megoldást biztosítják. Bár elkészítésük ideje és költségei nem alacsonyak – főleg, ha több fogat is így szeretnénk pótolni – mindenképp megéri mind a türelmet, mind pedig a bele fektetett anyagikat, hiszen egy olyan műfog az eredmény, amely megszólalásig hasonlít az eredetire, ráadásul ugyanúgy funkcionál is. A fogbeültetés első lépése nem más, mint egy ínyformázó csavar behelyezése, amely a fog gyökereként funkcionál majd. Ezt egy hosszabb gyógyulási időszak követi, majd a műfog és a korona felhelyezésére kerül sor. A folyamat fontos előnye, hogy minden darabja egyedi tervezéssel és kivitelezéssel készül, hogy tökéletesen illeszkedhessen az új implantátum páciensünk fogsorába. A pont az i-n: A fogkoronák széles választéka Rendelőnkben pácienseink három féle fogkorona közül választhatnak, melyek mind esztétikusan illeszkednek fogsorukba, hogy beültetett, és saját, kezelésen átesett fogai újra betölthessék mind funkciójukat, mind pedig esztétikai szerepüket. Fém-kerámia korona A fogkoronák közül a legegyszerűbb a fém-kerámia korona, amely fémből készül, majd egy vékony kerámiaréteggel kerül bevonásra, hogy teljes inkognitót kapjon saját fogsorunkban. Ennek a legfontosabb előnye, hogy rendkívül strapabíró, illetve antiallergén, így bárki bátran alkalmazhatja, aki nem allergiás a fémekre. Cirkónium-kerámia korona A fémallergiások számára is univerzális fogpótlási eljárást kínálnak a cirkónium-kerámia koronák, amelyek fényáteresztő képessége igazán rendkívüli, így mind első, mind pedig hátsó fogak pótlására tökéletesen alkalmasak és esztétikusan mutatnak. Kerámia korona Kevésbé strapabíró, ámde annál esztétikusabb megoldást kínálnak a kerámia, vagy porcelán koronák. Ennek az anyagnak fontos előnye, hogy lehetőséget nyújt, hogy eredeti fogunknak nagy részét megtarthassuk, ráadásul olyannyira jó fényáteresztő képességgel rendelkezik, hogy észre sem vesszük majd, hogy nem a saját fogunk van a szánkban. Egyetlen hátránya, hogy kevésbé strapabíró, mint a fentebb említett, más anyagokkal is kombinált társai, így a hátsó rágófogak nem annyira alkalmasak.  
Esztétikai fogászati kezelések

Esztétikai fogászati kezelések

Gyakran érkeznek hozzánk úgy új pácienseink, hogy a legfőbb vágyuk a szebb mosoly, azonban tanácstalanok, hogy ezt hogyan is érhetnék el. Rendelőnkben mindennemű esztétikai fogászati kezelésre lehetősége van, ami ahhoz kell, hogy büszkén vállalhassa fogsorát minden körülmények között. Milyen problémákon tudunk segíteni az esztétikai fogászati kezelésekkel? Esztétikai fogászati kezeléseinkkel könnyedén tudunk segíteni az elszíneződött fogakon, a hajszálrepedéseken és minden egyéb, a többszöri tömésből származó esztétikai hibákon. Ezeken túl az olyan nagyobbnak tűnő problémák kezelésére is találunk orvosságot, mint a fogformára való panaszok, vagy akár a foghiány. Rendelőnkbe látogatása során bátran megoszthatja velünk aggodalmait mosolyát illetően, mi pedig megtaláljuk az ön számára szükséges esztétikai fogászati kezelést. Fogmentés esztétikusan az esztétikai fogászati kezelésekkel Lyukas fogakkal sokan küzdenek. Annak azonban, aki időben fordul fogorvoshoz, még van lehetősége, hogy megtarthassa eredeti fogát és az teljesen láthatatlanul restaurálható legyen olyan fogmegmentő kezelésekkel, mint például az esztétikus fogtömés. Amennyiben fogmegmentő kezeléseket végzünk és páciensünk eredeti foga még megmenthető – tehát kis, vagy közepes méretű szuvasodásnak volt csak kitéve – rendelőnkben kompozittal, azaz esztétikus fogtöméssel igyekszünk restaurálni páciensünk fogát, mely folyamat során a fogtömés tökéletesen illeszkedik az eredeti fogba. Mára már búcsút intettünk a régi higanyos fogtömésnek, így Önnek már garantáltan nem kell szégyenkeznie fogtömései miatt, hiszen senki észre sem veszi majd, hogy vannak. Esztétikus fogpótlás koronákkal Sokan fordulnak hozzánk fogpótlási igénnyel, vagy olyan problémával, amely fogaik deformitását érinti. Ilyen esetekben esztétikai fogászatunkon lehetőség van teljesen egyedileg megtervezett fogkoronák elkészíttetésére. Rendelőnkben három lehetőség közül választhat igényeinek megfelelően: fém-kerámia, cirkónium-kerámia, illetve préskerámia koronák közül. Fogpótlás fém-kerámia koronával az esztétikai fogászaton A leggyakrabban alkalmazott fogpótlási módszer napjainkban a fém-kerámia korona. A korona alapja fémből épül fel, mely mivel antiallergén, szinte bárki számára elérhető fogpótlási megoldás. Ezen fém váz egyszerre stabil és nyújt védelmet a fognak a külső hatásoktól. Nyilván senki nem szívesen járkál azonban fém fogazattal, így ahhoz, hogy a fogkorona tökéletesen illeszkedjen páciensünk fogsorába, egy felső porcelánréteggel vonjuk be azt.  A fémkerámia korona előnyei közé tartozik, hogy színe és formája szabadon választható, így teljesen a páciens igényeire szabható. A fémváz által rendkívül tartós megoldást biztosít és alkalmazható egy, vagy akár több fog pótlására is, mind fogászati implantátumokkal együtt, mind pedig azok nélkül. Fogpótlás cirkónium-kerámia koronával az esztétikai fogászaton A cirkónium korona egy olyan megoldás a fogpótlásra az esztétikai fogászati kezelések között, amely megszólalásig az eredetire hasonlító fogpótlást eredményezhet. Mivel fényáteresztő képessége rendkívül jó, tökéletesen alkalmas az első fogak lehető legtermészetesebb megjelenésű pótlására. Nem csak az első, hanem a hátsó, és akár egy, vagy több fog pótlásához is választhatjuk a cirkónium-kerámia fogkoronát. Mivel a cirkónium-kerámia korona teljes egészében fémmentes anyagból készól, bárki bátran alkalmazhatja, még azok is, akiknél a fém-kerámia koronák allergiás reakciót váltanak ki. Ráadásul mivel teljes egészében légmentesen zárt, hosszú ideig fenntartja az alatta lévő fog kezeléskori állapotát. Színe a fém-kerámia koronához hasonlóan teljes egészében egyénre szabható. Fogpótlás préskerámia koronával az esztétikai fogászaton A préskerámia korona az esztétikai fogászati kezelések közül az, amely páratlan és a lehető legjobb esztétikai élményt nyújtja mindennemű fogpótlási eljárás közül. Ebben az esetben ugyanis a fogpótlás teljes egészében kerámiából készül, amely a páciens igényeire szabottan igazán művészi pontossággal megfesthető. Ráadásul felhelyezéséhez nincs szükséges sok foganyag eltávolítására, így saját fogunkból is többet tarthatunk meg. Egyetlen hátránya, hogy kevésbé strapabíró, mint a fentebb említett fogpótlási eljárások és ezért kevésbé alkalmas a hátsó nagy rágófogak pótlására. A kevésbé terhelt első fogak pótlása esetében azonban valóban esztétikailag páratlan megoldást nyújt. A ragyogó fogak titka – fogfehérítés az esztétikai fogászati kezelésekkel Ha Ön is szeretne igazán ragyogóan fehér mosolyt, akkor a dentálhigiéniai kezeléseket követően érdemes beruháznia egy fogfehérítésre is az esztétikai fogászati kezeléseken belül. Rendelőnkben választhatja a rendelői fogfehérítés, vagy az otthoni fogfehérítés orvosi instruálással történő változatát.  
Fogszuvasodás

Fogszuvasodás: Mitől alakul ki?

A fogszuvasodásig számos út vezethet, az azonban mindben közös, hogy az kiindulópontja a fogakon megtelepedő lepedék. De, hogy akkor mégis mit tehetünk a rendszeres fogmosáson túl, hogy megakadályozzuk fogaink szuvasodását? Mutatjuk! A hétköznapi savak, mint a fogszuvasodás előhívói A citrusos ételek és italok, illetve szénsavas üdítőfélék hatalmas károkat tudnak okozni fogainkban azáltal, hogy savassá teszik a száj pH-értékét, így a fogak környezetét. Ugyanígy savas környezetet eredményez az, ha egész nap eszegetünk, és nem hagyjuk, hogy a szánk visszaállíthassa természetes pH-értékét. A savas környezet hosszútávon bizony a fogak károsodását és fogszuvasodást eredményez. Küzdhetünk ellene úgy, hogy napközben magas kalcium-tartalmú ételeket fogyasztunk, illetve úgy, ha az étkezések után fogat mosunk, azonban szigorúan csak legalább fél óra elteltével az evést követően – ugyanis ekkorra normalizálódik a száj pH-ja! Ellenkező esetben ugyanis többet ártunk fogainknak, mint segítünk. A rendszeres és alapos fogmosás, amivel a legtöbbet tehetünk  A megfelelő szájhigiénia része természetesen a fogmosás is, melyet ha helyesen és kellő rendszerességgel végzünk, fontos szerepet játszhat abban, hogy megelőzzük a fogszuvasodást. A fogkő, amely egyenesen vezet a fogszuvasodáshoz és a fogak elvesztéséhez A fogkőleszedést sokan félvállról vesszük, hiszen csak esztétikai kezelésnek gondoljuk. A fogkő azonban a fogakon megtelepedett lepedékekből alakul ki, és ha nem kerül rendszeresen eltávolításra, könnyen okozhatja a fogak elvesztését – mint a fogszuvasodás előhívója, vagy a fogkőhíd által, amely eltávolítását követően fogaink meglazulhatnak. Éppen ezért érdemes rendszeresen részt vennünk ezen a dentálhigiéniai kezelésen – hiszen korántsem kerül sem több időbe, sem több pénzbe, mint egy későbbi fogpótlás. A fogak és az íny érzékenysége a segélykiáltás a fogak tönkremenetele előtt Nem szabad félvállról vennünk, ha fogaink, vagy ínyünk érzékeny akár a hőmérséklet változására, akár az érintésre, hiszen egy-egy fogínygyulladásnak, vagy fogbélgyulladásnak is lehet következménye a fogszuvasodás. Rendszeres fogorvosi ellenőrzésekkel szinte teljesen megelőzhető a fogszuvasodás Ha megpróbáljuk leküzdeni a fogorvostól való félelmünket és félévente-évente ellátogatunk egy fogászati rendelőbe, akkor könnyedén megelőzhetjük a fogszuvasodást. Legrosszabb esetben, ha mégis ki tud alakulni ennyi idő alatt fogszuvasodás, akkor azt olyan állapotban fedezzük fel, hogy a gyulladás ne okozzon kellemetlen panaszokat, a fog pedig még fogmentő kezelésekkel orvosolható legyen.
Fogínygyulladás

Melyek lehetnek a fogínygyulladás jelei?

Mitől gyullad be a fogíny? A fogínygyulladás okai mindenki esetében eltérőek lehetnek, mégis van néhány olyan tényező, amely garantáltan elősegíti a fogínygyulladás kialakulását. Ezek közé tartozik az elhanyagolt, vagy nem kellően alapos szájhigiénia, melynek következtében a lepedék lerakódik és a baktériumok felhalmozódnak a szájüregben. Ide tartozik a rendezetlen fogsor tisztításának nehézsége is, hiszen ha túl sűrűn állnak a fogak, az is megakadályozza azok alapos tisztítását. Emellett fontos szerepet játszhat az ínygyulladás kialakulásában a nagy mértékű stressz, a hormonháztartás felborulása, illetve a dohányzás és az egyoldalú táplálkozás is. Mindezeken túl az ínygyulladás hátterében akár fertőzés is állhat, hiszen a betegség nyállal is átadható, agy könnyedén megjelenhet örökölt betegségként is. Ahhoz, hogy biztosra mehessünk, hogy mi áll a fogínygyulladás hátterében, a fogászati diagnosztika tud a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulni. Illetve, fontos még megemlíteni, hogy mivel fertőzés is állhat az ínygyulladás mögött, így akár nyállal is átadható és az sem ritka, hogy öröklött betegségként jelenik meg. Honnan tudhatom, hogy gyulladt a fogínyem? A fogínygyulladás egyértelmű lehet a duzzadt, fájó fogíny, amely fájdalmat okoz és az étkezéseket is megnehezíti. Nem érdemes továbbá figyelmen kívül hagynunk azt sem, ha fogínyünk fogmosás közben vérzik, hiszen bár előfordulhat, hogy csak felületi sérülés áll a háttérben, gyakran azonban komolyabb problémát jelez ez a tünet.  Mindemellett intő jel lehet, ha fogínysorvadás lép életbe és fogaink elmozdulnak, fogínyünk visszahúzódik, így a fog gyökere láthatóvá válik és az elmozdulások miatt ételmaradék is könnyebben szorul a fogaink közé. Ha az jutna eszünkbe, hogy biztosan nem komoly a probléma, akkor gondoljunk arra, hogy ha mégis, akkor egy mostani gyors, rövid fogászati látogatás akár a fogaink elvesztését is megakadályozhatja. Hogyan orvosolható a gyulladt fogíny? Bár léteznek fogkrémek, szájvizek és ecsetelők, amelyek a fogínygyulladás kezelését hivatottak szolgálni, ezek nagyrészben csak a tünetek kezelésére alkalmasak. Ha a tünetek bármelyikét észleljük magunkon, akkor sokkalta inkább érdemes szakemberhez fordulnunk, aki többek között megállapíthatja a pontos problémánkat, javasolhatja a fogkő leszedését és szükség esetén erősebb gyulladáscsökkentő készítményt is írhat fel számunkra.  
Kép

Szájsebészet Budapest

Szájsebészet Budapest – Milyen fogászati beavatkozások lehetségesek a szájsebészeten Budapesten? Rendelőnkben minden esetben törekszünk a fogak konzerváló kezelésekkel történő megmentésére, így minden lehetséges esetben nem a beteg fogak eltávolítása a célunk, hanem azok fogtöméssel, gyökérkezeléssel történő orvoslása. Amennyiben ez nem lehetséges, szükség lehet szájsebészeti ellátásra Budapesten. Ilyen esetnek számíthatnak például a letört, már nem pótolható fogak, a rendkívüli mértékben előrehaladott fogszuvasodás, vagy az anatómiailag rosszul elhelyezkedő bölcsességfogak. Gyakran a fogak egyetlen egyszerű foghúzással, fogó segítségével eltávolíthatók. Több gyökerű fogak esetében előfordulhat, hogy a fogóval történő eltávolítás előtt a gyökerek szétválasztására van szükség. Nem érdemes azonban megijedni, hiszen az érzéstelenítésnek köszönhetően minden foghúzás teljes egészében fájdalommentes. Műtéti úton történő szájsebészeti ellátásra Budapesten akkor lehet szükség, ha egyszerűbb eszközökkel nem eltávolítható a fog, mert az mélyen letört, vagy anatómiailag nehezen elérhetően helyezkedik el, esetleg túl szoros a fog és a csont közti kapcsolat. Bár jelen esetben a beavatkozás során a páciens érzékelhet némi nyomást, rezgést, fájdalomra a műtéti beavatkozás során sem kell egyáltalán számítani a modern érzéstelenítés technikai vívmányainak köszönhetően. Szájsebészet Budapest – Arcüreg zárása budapesti szájsebészetünkön Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az arcüreg alapja rendkívül közel esik a hátsó fogak gyökereihez, így a fogak eltávolítása során az is sérülhet. Ilyenkor fontos, hogy az átjárhatóságot a foghúzást követően egy szájsebészet Budapest műtét keretein belül bezárjuk, ellenkező esetben ugyanis a későbbiekben súlyos arcüreggyulladás is kialakulhat. Ez az ellátás nem különösképpen megterhelő, azzal azonban mindenképp érdemes számolni, hogy ilyenkor a sebet varratokkal zárjuk, amelyeknek az eltávolítására csak néhány héttel később kerül majd sor budapesti szájsebészetünkön. Szájsebészet Budapest – Ciszta eltávolítása a Dentortho budapesti szájsebészetén A szájsebészet Budapesten eltávolítandó ciszták olyan esetekben jönnek létre, mikor az állcsontokban valamilyen fejlődési rendellenesség, vagy gyulladás következik be. Ezek olyan elváltozást eredményezhetnek, amely egy hámos falú tömlőt hoz létre, amely folyamatosan termeli a ciszta folyadékot, így az elváltozás egyre növekszik. Ez a növekedés a fogakra és csontokra gyakorolt nyomás miatt folyamatosan roncsolja a környezetét, így a ciszta mielőbbi eltávolítása javasolt. Az elváltozás hátterében gyakran egy konkrét fog áll, így az szájsebészet Budapest ellátásához a ciszta eltávolítása mellett hozzátartozik a gyulladást kiváltó fog gyökérkezelése is, vagy előrehaladott esetben a fog eltávolítása és ezt követően történhet meg a páciens cisztától való megszabadítása. Szájsebészet Budapest – Mit tehetünk a gyógyulási folyamat meggyorsítása érdekében a budapesti szájsebészeti eljárást követően? Ahhoz, hogy a szájsebészet Budapesten történt beavatkozása teljes egészében sikeres legyen, nem csak a fogorvos, de a páciens odafigyelésére is szükség van a beavatkozást követően. Így kérjük, hogy a műtétet követő 1-2 napban ne terhelje meg szervezetét és hagyjon magának lehetőséget a pihenésre – ide értve a nagy erőt igénylő fizikai munkavégzést, illetve a testedzést is. Ezen túl a szájsebészet Budapest ellátását követő 3-4 órában fontos, hogy csakis folyadékot fogyasszon és kerülje a kávé, valamint a tejtermékek fogyasztását, valamint, hogy a budapesti szájsebészeti beavatkozást követő napon csak puha, pépes ételeket fogyasszon, kerülje az alkoholt, valamint a dohányzást és nem öblögessen! A naponta többszöri fogmosás azonban ezesetben is javasolt puha sörtéjű fogkefével a seb környezetének tisztántartása érdekében.